Vol 39 Nr. 1 (2021): Andrespråkstilegnelse
Andrespråkstilegnelse

Andrespråkstermen er en overordnet term som betegner tilegnelse av ikke-primære språk i ulike kontekster. Dette temaheftet handler om andrespråkstilegnelse i Norden. Felles for artiklene er at de presenterer studier av grammatiske aspekter ved andrespråkstilegnelse. Målspråk og språklæringskontekst er derimot gjenstand for variasjon. I noen artikler er de nordiske språkene norsk og/eller svensk målspråk, i andre artikler inngår norsk som innlærernes førstespråk. I to av studiene er norsk målspråket (Olsen og Gujord), to studier har svensk som målspråk (Agebjörn og Nyqvist), én studie ser på tilegnelse av både norsk og svensk (Westendorp & Lundquist), og i to studier er engelsk målspråk (Jensen & Westergaard og Killie). Temaheftet går slik utenfor rammen av fagfeltet norsk som andrespråk.

Hele utgaven
PDF