'I are in New York': om tilegnelsen av samsvarsbøyning i engelsk blant innlærere med norskspråklig bakgrunn
NLT 1-2021 Andrespråkstilegnelse
PDF

Hvordan referere

Killie, K. (2021). ’I are in New York’: om tilegnelsen av samsvarsbøyning i engelsk blant innlærere med norskspråklig bakgrunn. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 39(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1970

Sammendrag

Artikkelen diskuterer tilegnelsen av samsvarsbøyning (mellom subjekt og verbal) ved be i engelsk blant 12-13- og 15-16-åringer med norsk språkbakgrunn. Det legges fram data fra the Corpus of Young Learner Language som tyder på at en del 12-13-åringer overgeneraliserer formen are i presens, mens innlærere fra begge aldersgrupper overgeneraliserer was i preteritum. Mens overgeneraliseringa av are trolig skyldes fonetisk og grafemisk likhet med den norske formen er, kan overeneraliseringa av was skyldes denne formens høye frekvens. Det argumenteres også for at drilling, frekvens i input og output og "chunk-læring" påvirker tilegnelsen av be-formene. Dataene støtter ideen om at tilegnelsen av be-paradigmet, og av samsvarsbøyning generelt, er en langsom prosess (Serratrice 2001) som utgjør en "flaskehals" innen språktilegnelse (Slabakova 2019).

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Kristin Killie