Nr. 2 (2012): GUDER I
GUDER I

Dette er det første av to temanummer om guder. Invitasjonen som ble sendt til bidragsyterne våren 2011 lød som følger:

Formålet med dette nummeret av DÄ«n er å sette søkelys på â€guder†som en religionsvitenskapelig analytisk kategori. Vi håper å frembringe en kritisk diskusjon preget av forskjellige bidragsyteres teoretiske interesser og arbeid med religiøse kontekster.

For at analytiske kategorier skal være anvendbare og fruktbare står akademikere prinsipielt sett i stor grad fritt til å definere disse selv. Enhver vitenskapelig diskurs tar samtidig utgangspunkt i at deltakerne er villig til å artikulere hva de mener med de analytiske kategoriene de anvender. Slike diskurser er dessuten tjent med et visst mangfold av definisjoner, konsepter og teorier, fordi dette bidrar med ulike perspektiver som kan belyse empiriske fenomener og forhold på ulike måter, og fordi det motiverer og provoserer til nye teoridannelser, utforskning og analytisk kreativitet.

Vi ønsker derfor bidrag som søker å gi ulike svar på spørsmål om når, hvor, hvordan og hvorfor religionsvitere (ikke) kan og bør anvende kategorien â€guderâ€?