Novus - Online tidsskrifter

Nedenfor finner du linker til våre Open Access-tidsskrifter. Sosiologi i dag ble lagt ned som tidsskrift i 2016, men ligger ute her som et arkiv som går tilbake til 2005.

##journal.journals##

Collegium Medievale

Tidsskriftet Collegium Medievale er et forum for alle som er engasjert i forskning på områdene Middelalderen eller Renessansen. Ett nummer publiseres årlig. Tidsskriftet utgis av Collegium Medievale: Forening for middelalderforskere i samarbeid med Novus forlag, Oslo, Norge. Foreningen hører hjemme på Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, men opptar også medlemmer fra andre norske eller utenlandske forskningsmiljøer.

DIN - Tidsskrift for religion og kultur

DIN er et vitenskapelig tidsskrift om religion og kultur som publiserer resultater av empiriske undersøkelser, presentasjoner og drøftinger av teorier, begreper og metoder, samt anmeldelser og debattstoff. Tidsskriftet har en tverrfaglig profil med bidragsytere fra ulike fagfelt. DIN er et fagfellevurdert (referee) tidsskrift og kommer ut to ganger i året.

Musikk og Tradisjon

doi: https://doi.org/10.52145/mot ISSN: 2703-7320


Musikk og tradisjon er tidsskriftet til Norsk folkemusikklag, som er norsk avdeling av International Council for Traditional Music (ICTM). Tidsskriftet presenterer forskning innenfor området som ICTM dekker, det vil si tradisjonell musikk og dans i vid betydning. Musikk og tradisjon het inntil 2009 Norsk folkemusikklags skrift. Det ble første gang ble utgitt i 1984, og kom ut med tilsammen 23 nummer.

Maal og Minne

doi: https://doi.org/10.52145/mom ISSN: 1890-5455


Maal og Minne er Bymålslagets tidsskrift (se https://www.bymalslaget.no/). Tidsskriftet ble grunnlagt i 1909 av Magnus Olsen og har til formål å bringe bidrag til belysning av bl.a. norsk språk og norske språkminner av enhver art, middelalderlitteratur, norske stedsnavn og folkeminner. Bidrag til tidsskriftet blir vurdert av redaktørene og av uavhengige konsulenter (referees). Maal og Minne kommer ut med to hefter i året og trykker artikler og anmeldelser på norsk, svensk, dansk, engelsk og tysk.


Maal og Minne utgis av Bymålslaget og ble grunnlagt i 1909 av Magnus Olsen, som redigerte det helt fram til 1950.


Etter 1950 har tidsskriftet (med unntak for én årgang) hatt to redaktører: Trygve Knudsen (1951-1967), Ludvig Holm-Olsen (1951-1984), Einar Lundeby (1967-1996), Bjarne Fidjestøl (1985-1993), Odd Einar Haugen (1995-2005), Kjell Ivar Vannebo (1996-2006), Jon Gunnar Jørgensen (2006-2018), Lars S. Vikør (2006-2014), Torodd Kinn (2014-2016), Hans-Olav Enger (2016-) og Ingvil Brügger Budal (2018-).


Bymålslaget ble grunnlagt i 1902 da den organisasjonen som til da hadde hett Det Norske Samlaget, ble delt i to - Bymålslaget og Landsmålslaget. "Begge lag har til formål, hver fra sin kant, å styrke og fremhjelpe det som norsk er - Landsmålslaget med bygdemålene som utgangspunkt, Bymålslaget ut fra bymålene," hette det i de felles lovene. Forutsetningen var et nært samarbeid mellom de to lag, men dette ble kortvarig. Landsmålslaget arbeider videre på sin kant og kom etter hvert til å bære navnet Det Norske Samlaget alene. Bymålslaget ble i praksis en selvstendig organisasjon. Medlemmer av Bymålslaget er alle som abonnerer på Maal og Minne. For å oppnå stemmerett på årsmøtet må en ha abonnert på og betalt årspenger for Maal og Minne i to kalenderår, dvs. det året som årsmøtet holdes og året før. Årsmøtet holdes hvert år innen 1. mars og kunngjøres i andre hefte av Maal og Minne for foregående år.

NAMN OG NEMNE

Namn og Nemne, tidsskrift for norsk namnegransking, blir gjeve ut ein gong i Året av Norsk namnelag. Medlemmer av Norsk namnelag får tidsskriftet fritt tilsendt.


 


Manuskript og spørsmål til Ivar Berg, NTNU, Institutt for språk og litteratur, 7491 TRONDHEIM. Send e-post.


I Namn og Nemne blir det publisert vitskaplege namneartiklar av ulikt slag. Her er artiklar om einskilde namneklassar, namnetolkingar, namngjeving, normering av namn, namneteoretiske spørsmål, etymologiske problemstillingar, busetjingshistorie og namn, namn og kulturhistorie osb. I tidsskriftet finst det også namnefaglege diskusjonar og kommentarar til aktuelle namnespørsmål. Kvart hefte har óg meldingar av viktig norsk og nordisk namnelitteratur.


Frå og med 2017 er artiklane som blir publiserte i Namn og nemne lisensierte under Creative Commons lisens CC-BY-SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


NOA - Norsk som andrespråk

NOA publiserer artikler innenfor fagområdet norsk som andre- og fremmedspråk tolket i vid forstand. Målgruppe er forskere og studenter som arbeider med dette fagfeltet og med beslektede områder innenfor lingvistikk og fremmedspråksfag ved universiteter i Norge og utlandet. En annen sentral målgruppe er lærere, fra grunnskole til voksenopplæring.


Tidsskriftet har vært utgitt ved Universitetet i Oslo siden 1985, med nåværende Institutt for lingvistiske og nordiske studier som utgiver. Ansvarlige redaktører var Anne Golden, Anne Hvenekilde og Else Ryen.


Fra 2005 utgis tidsskriftet av Novus forlag, for tiden med Toril Opsahl, Universitetet i Oslo, Gunhild Tomter Alstad, Høgskolen i Innlandet og Ann-Kristin Helland Gujord, Universitetet i Bergen, som redaktører. Fra nr. 1 2024 er redaktørene Lise Iversen Kulbrandstad, Randi Myklebust og Irmelin Kjelaas.

Norsk Lingvistisk Tidsskrift

Norsk Lingvistisk Tidsskrift (NLT) er et forum for norsk språkvitenskap og bringer lingvistiske artikler og bidrag på norsk innenfor alle grener av og område i språkvitenskapen, også felt som faghistorie og lingvistikkrelatert vitenskapsteori. NLTer et fagfellevurdert tidsskrift og utgis med støtte fra Norges forskningsråd.

Tidsskrift for kulturforskning

Tidsskrift for kulturforskning er et vitenskapelig tidsskrift med utgangspunkt i kulturvitenskap og kulturhistorie (tidligere betegnelser etnologi og folkloristikk). Målsettingen er å reflektere aktuell kulturforskning, med rom for de respektive faghistoriene. Tidsskriftet ønsker en bred tilnærming til forskning både på samtidig og tidligere kultur, og henvender seg til fagfolk, studenter og et kulturfaglig og kulturhistorisk interessert publikum. Tidsskriftet publiserer vitenskaplige originalarbeider fra norsk etnologi og folkloristikk, men inkluderer også bidrag fra andre land og beslektede fag. I tillegg til de vitenskaplige arbeidene, legger tidsskriftet også vekt på anmeldelser av bøker og utstillinger, samt presentasjoner av sentrale verk og forskere. Tidsskrift for kulturforskning er et refereetidsskrift og utgis med støtte fra Norges forskningsråd.

Sosiologi i dag

Sosiologi i dag var et vitenskapelig temanummerbasert tidsskrift publisert mellom 1970 og 2016. Tidsskriftet publiserte i hovedsak teoretiske og empiriske originalartikler, men også bokomtaler og lengre bokessays, faglige debattinnlegg og kommentarer. Sosiologi i dag hadde som målsetting å åpne og styrke nye felt for sosiologisk analyse og å revitalisere etablerte felt. Hvert nummer brakte sammen tekster som belyste et tema fra ulike perspektiver, og vi etterstrebet at artikler fra både etablerte og nye forskere skulle være representert. Sosiologi i dag utkom første gang i 1970, var uavhengig og ble gitt ut på Novus forlag med fire temanumre i året.