Novus - Online tidsskrifter


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å AlleCollegium Medievale

Tidsskriftet Collegium Medievale er et forum for alle som er engasjert i forskning på områdene Middelalderen eller Renessansen. Ett nummer publiseres årlig. Tidsskriftet utgis av Collegium Medievale: Forening for middelalderforskere i samarbeid med Novus forlag, Oslo, Norge. Foreningen hører hjemme på Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, men opptar også medlemmer fra andre norske eller utenlandske forskningsmiljøer.


English summary: The journal Collegium Medievale is a forum for all who are engaged in research on topics related to the Middle Ages or the Renaissance. One volume is published annually. The journal is published by the medievalist association Collegium Medievale, Society for Medieval Studies in cooperation with Novus Press, Oslo, Norway. The Association has its basis in the Faculty of Humaities at the University of Oslo. 

 

Medlemskap/papirabonnement bestilles på forlagets hjemmeside

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | RegistrerDIN - Tidsskrift for religion og kultur

DIN er et vitenskapelig tidsskrift om religion og kultur som publiserer resultater av empiriske undersøkelser, presentasjoner og drøftinger av teorier, begreper og metoder, samt anmeldelser og debattstoff. Tidsskriftet har en tverrfaglig profil med bidragsytere fra ulike fagfelt. DIN er et fagfellevurdert (referee) tidsskrift og kommer ut to ganger i året.


Papirabonnement bestilles på forlagets hjemmeside

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | RegistrerMusikk og Tradisjon

Musikk og tradisjon er tidsskriftet til Norsk folkemusikklag, som er norsk avdeling av International Council for Traditional Music (ICTM). Tidsskriftet presenterer forskning innenfor området som ICTM dekker, det vil si tradisjonell musikk og dans i vid betydning. Musikk og tradisjon het inntil 2009 Norsk folkemusikklags skrift. Det ble første gang ble utgitt i 1984, og kom ut med tilsammen 23 nummer.


Medlemskap/papirabonnement bestilles på forlagets hjemmeside

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | RegistrerMaal og Minne

Maal og Minne er Bymålslagets tidsskrift (se https://www.bymalslaget.no/). Tidsskriftet ble grunnlagt i 1909 av Magnus Olsen og har til formål å bringe bidrag til belysning av bl.a. norsk språk og norske språkminner av enhver art, middelalderlitteratur, norske stedsnavn og folkeminner. Bidrag til tidsskriftet blir vurdert av redaktørene og av uavhengige konsulenter (referees). Maal og Minne kommer ut med to hefter i året og trykker artikler og anmeldelser på norsk, svensk, dansk, engelsk og tysk.


Papirabonnement bestilles på forlagets hjemmeside

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | RegistrerNAMN OG NEMNE

Namn og Nemne, tidsskrift for norsk namnegransking, vert gjeve ut ein gong i året av Norsk namnelag. Medlemer av Norsk namnelag får tidsskriftet fritt tilsendt. Redaktørar er Ole-Jørgen Johannessen, emeritus Universitetet i Bergen; Gudlaug Nedrelid, Universitetet i Agder; Vidar Haslum, Universitetet i Agder; Tom Schmidt, Universitetet i Oslo.

Medlemskap i Norsk namnelag (inkludert meldingsbladet Nytt om namn) og papirabonnement bestilles på forlagets hjemmeside.

Manuskript, bøker til melding og førespurnader til Ole-Jørgen Johannessen, Universitetet i Bergen, LLE Postboks 7805, N-5020 BERGEN. Send e-post.

I Namn og Nemne vert det publisert namneartiklar av ulikt slag, både vitskaplege artiklar og artiklar av meir populærvitskapleg karakter. Her er artiklar om einskilde namneklassar, namnetolkingar, namngjeving, normering av namn, namneteoretiske spørsmål, etymologiske problemstillingar, busetjingshistorie og namn, namn og kulturhistorie osb. I tidsskriftet finst det også namnefaglege diskusjonar og kommentarar til aktuelle namnespørsmål. Kvart hefte har òg meldingar av viktig norsk og nordisk namnelitteratur. Med jamne mellomrom kjem tidsskriftet med register over namn og namnelekkar som har vore omtala i tidlegare hefte, og hefta kan såleis nyttast til oppslag o.l.

Fra og med 2017 er artiklene som publiseres i Namn og nemne lisensiert under Creative Commons lisens CC-BY-SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | RegistrerNOA - Norsk som andrespråk

NOA publiserer artikler innenfor fagområdet norsk som andre- og fremmedspråk tolket i vid forstand. Målgruppe er forskere og studenter som arbeider med dette fagfeltet og med beslektede områder innenfor lingvistikk og fremmedspråksfag ved universiteter i Norge og utlandet. En annen sentral målgruppe er lærere, fra grunnskole til voksenopplæring.


Papirabonnement bestilles på forlagets hjemmeside

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | RegistrerNorsk Lingvistisk Tidsskrift

Norsk Lingvistisk Tidsskrift (NLT) er et forum for norsk språkvitenskap og bringer lingvistiske artikler og bidrag på norsk innenfor alle grener av og område i språkvitenskapen, også felt som faghistorie og lingvistikkrelatert vitenskapsteori. NLTer et fagfellevurdert tidsskrift og utgis med støtte fra Norges forskningsråd

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | RegistrerSosiologi i dag

Sosiologi i dag er et vitenskapelig temanummerbasert tidsskrift publisert mellom 1970 og 2016. Tidsskriftet publiserte i hovedsak teoretiske og empiriske originalartikler, men også bokomtaler og lengre bokessays, faglige debattinnlegg og kommentarer. Sosiologi i dag hadde som målsetting å åpne og styrke nye felt for sosiologisk analyse og å revitalisere etablerte felt. Hvert nummer brakte sammen tekster som belyste et tema fra ulike perspektiver, og vi etterstrebet at artikler fra både etablerte og nye forskere skulle være representert. Sosiologi i dag utkom første gang i 1970, var uavhengig og ble gitt ut på Novus forlag med fire temanumre i året.

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | RegistrerTidsskrift for kulturforskning

Tidsskrift for kulturforskning er et vitenskapelig tidsskrift med utgangspunkt i kulturvitenskap og kulturhistorie (tidligere betegnelser etnologi og folkloristikk). Målsettingen er å reflektere aktuell kulturforskning, med rom for de respektive faghistoriene. Tidsskriftet ønsker en bred tilnærming til forskning både på samtidig og tidligere kultur, og henvender seg til fagfolk, studenter og et kulturfaglig og kulturhistorisk interessert publikum. Tidsskriftet publiserer vitenskaplige originalarbeider fra norsk etnologi og folkloristikk, men inkluderer også bidrag fra andre land og beslektede fag. I tillegg til de vitenskaplige arbeidene, legger tidsskriftet også vekt på anmeldelser av bøker og utstillinger, samt presentasjoner av sentrale verk og forskere. Tidsskrift for kulturforskning er et refereetidsskrift og utgis med støtte fra Norges forskningsråd.


Papirabonnement bestilles på forlagets hjemmeside

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer