Vol 37 (2020)
Beskrivelse av nummer

Namn og Nemne blir det publisert vitskaplege namneartiklar av ulikt slag. Her er artiklar om einskilde namneklassar, namnetolkingar, namngjeving, normering av namn, namneteoretiske spørsmål, etymologiske problemstillingar, busetjingshistorie og namn, namn og kulturhistorie osb. I tidsskriftet finst det også namnefaglege diskusjonar og kommentarar til aktuelle namnespørsmål. Kvart hefte har òg meldingar av viktig norsk og nordisk namnelitteratur.

Frå og med 2017 er artiklane som blir publiserte i Namn og nemne lisensierte under Creative Commons lisens CC-BY-SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Hele utgaven
PDF