Svar fra Nils Gilje
PDF

Hvordan referere

Gilje, N. (2008). Svar fra Nils Gilje. Tidsskrift for Kulturforskning, 7(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/586

Sammendrag

Kanskje hadde Jon Bechs kommentar til min artikkel om apartheidideologiens plass i Voortrekkermonumentet i Pretoria (Tidsskrift for kulturforskning, nr. 1-2, 2007) fått en litt annen utforming dersom jeg innledningsvis hadde gjort det klart at jeg er en varm tilhenger av ANC og alltid har vært kritisk til apartheidregimene i Sør-Afrika. Men jeg er usikker. Bech liker ikke det informantene sier. Det får så være. Mer problematisk er det at han ikke makter å skille mellom det informantene sier og det forskeren sier. Han siterer følgende uttalelse fra en av mine informanter: "Ikke alle i Ossewabrandwag var like ille". Men i sin kommentar presenterer han dette som min posisjon. Det er ikke min posisjon, og det er ikke jeg som sier dette. Jeg går heller ikke god for det informantene uttaler, slik Bech synes å tro. Bech betrakter også informantene mine som "forskrudde fortidslevnin­ger". Her er jeg nok mer pessimistisk enn Bech. De store surveyundersøkelsene om den hvite afrikaanstalende befolkningens holdninger og verdier viser dessverre at apartheidideologien fremdeles har en sterk plass i denne befolkningsgruppen.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.