Ulf Palmenfelt 2017. Berättade gemenskaper. Individuella livshistorier och kollektiva tankefigurer
PDF

Hvordan referere

Mathisen, S. R. (2018). Ulf Palmenfelt 2017. Berättade gemenskaper. Individuella livshistorier och kollektiva tankefigurer. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1542

Sammendrag

Denne boken baserer seg på et omfattende intervjumateriale. Sommeren 1995 ble 132 pensjonister i Visby, Gotland intervjuet og bedt om å fortelle om sitt eget liv. Ideen og initiativet til dette omfattende prosjektet kom fra Ulf Palmenfelt selv og Folklivs­arkivet på Gotland, og det ble støttet økonomisk, materielt og med arbeidskraft av arbeidsformidlingen i Visby, Gotlands kommune, og Landsarkivet i Visby. De transkriberte intervjuene er det ene fun­damentet som danner grunnlaget for presentasjonene i boka. Fra det store materialet er noen fortellinger valgt ut og disse får en nærmere gjennomgang og drøfting. De er gruppert under kapitler som tar opp hvordan pensjonistene bruker livshistoriene til å plassere seg selv og sine opplevelser i en narrativ sammenheng: for eksempel kapitlene "Positioneringar", "Emotioner", og "Allmänmänskliga erfarenheter", eller etter de kontekstene som erfaringene framkommer i: "Minnen", "Dialoger", eller "De minsta kollektiven". Som man vil forstå, er samlingen ikke ment å være en vanlig eller konvensjonell folkeminnebok, der minnene grupperes i tematiske kapittel, for så å gi en slags samlet oversikt over de kulturelle, sosiale og økonomiske forholdene i et spesielt landskap, under en spesifikk tidsperiode. I stedet blir det pensjonistene formidler fra sitt eget liv og fra sin egen oppvekst et utgangspunkt for å forstå hvordan minnene blir en individuell innfallsvinkel til fortolkninger av opplevelser som vel kan deles av mange i lokalsamfunnet, men som likevel er personlige byggesteiner i forståelsen av det egne livet. En del av bokens prosjekt er også å vise at forholdet mellom individuelle minner og generell historie ikke på noen måte er ukomplisert og enkelt. Men for å få tak i dette må livsfortellingene fortolkes som ytringer som framkommer i en spesiell kontekst og sammenheng, og ikke som et reservoar av opplysninger fra en tidsperiode som i sin tur kan settes sammen til en ny og syntetiserende fortelling om det som skjedde i en bestemt tidsepoke.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.