Partysvensker; GO HARD! En narratologisk studie av unge svenske arbeidsmigranters nærvær i Oslo
PDF

Hvordan referere

Tolgensbakk, I. (2015). Partysvensker; GO HARD! En narratologisk studie av unge svenske arbeidsmigranters nærvær i Oslo. Tidsskrift for Kulturforskning, 14(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1164

Sammendrag

På begynnelsen av 2000-tallet ble et nytt kapittel innledet i den mangslungne histo-rien om migrasjon innad i Norden. På kort tid gikk svenske migranter fra å være en ganske ubetydelig minoritet til å bli Norges nest største innvandrergruppe. I avhand-lingen, som fikk tittelen Party svensker; GO HARD! En narratologisk studie av unge sven-ske arbeidsmigranters nærvær i Oslo, har jeg sett nærmere på noen sider ved denne grup-pas liv i Norge og møtet med det norske. Kunnskapsobjektet i avhandlingen har like mye vært 'norsker' og norskhet, som sven-sker og svenskhet - men aller mest kontakt-flatene imellom dem. Under søkelsen byg -ger på semi-strukturerte livløpsintervjuer med unge svensker som jobber eller har jobbet i Oslo, materiale hentet fra en Facebook-gruppe som brukes mye av unge svensker i Oslo, og sist men ikke minst mediene og populærkulturens skildringer av de unge svenskene.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.