Dialekter i Norge og i Polen - forskjellig status?
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Dialekt
dialektholdninger
dialektstatus
Norge
Polen
holdninger til polske dialekter
holdninger til norske dialekter
polske innvandrere i Norge

Hvordan referere

Garbacz, P. (2014). Dialekter i Norge og i Polen - forskjellig status?. NOA - Norsk Som andrespråk, 30(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/833

Sammendrag

I denne artikkelen presenteres både dialektenes status i henholdsvis Polen og Norge og holdninger til dialekter i disse to landene. Norge er et land der dialektvariasjonen er stor, og der dialektene aksepteres i så godt som alle kommunikasjonssituasjoner. I Polen finnes det færre dialekter og disse har tydelig lag status i samfunnet. I artikkelen berøres også begrepet standardspråk. Hvorvidt det er legitimt å snakke om standardtalemål i Norge har blitt diskutert, og mange norske lingvister har ment at det kun finnes dialekter i Norge, men ikke noe norsk standardtalespråk. I Polen har det for de fleste lingvistene vært en selvfølge å snakke om både talt og skrevet standardspråk. Med tanke på de store forskjellene mellom den polske og den norske språksituasjonen kan en forvente at polske innvandrere til Norge kommer til å se på dialektene fra sitt polske ståsted. Selv om dette temaet er lite utforsket, finnes det tegn på at det faktisk er tilfelle. Denne strategien kan imidlertid være et hinder i å (språklig) integreres blant nordmenn.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.