Forfatterinstruks

Innlevering av manuskript

Manuskriptet sendes på e-post til lise.kulbrandstad@inn.no

Redaksjonen vurderer bare manuskripter som:
- ikke er til vurdering i andre publikasjonskanaler
- er skrevet på norsk
- er utformet i henhold til kravene til manuskripter som beskrevet nedenfor

Krav til manuskriptet
Manuskriptet skal være anonymisert ved innsending, men ledsages av en separat fil med artikkelens tittel, forfatternavn, institusjonstilknytning og kontaktinformasjon.


Manuskriptet sendes inn i Word, skrives i Times New Roman 12 punkt skrift med 1,5 linjeavstand. Rett høyre og venstre marg.
Avsnitt markeres med innrykk.

Maksimal lengde er 25 sider medregnet tabeller, illustrasjoner, figurer, noter og referanseliste.

Norsk sammendrag på maksimum 15 linjer og 4-6 nøkkelord plasseres mellom tittelen og innledningen.

Engelsk tittel og sammendrag på maksimum 15 linjer, pluss 4-6 engelske nøkkelord sendes inn som separat vedlegg.

Manuskriptet skal ikke ha inndeling i underkapitler i mer enn to nivåer. Nivåene skilles fra hverandre ved at det høyeste nivået har 12 punkt halvfet. Det neste nivået skrives 12 punkt kursivert. Underavsnitt skal ikke nummereres.

Sitat i teksten som overstiger to linjer, markeres med innrykk, uten bruk av anførselstegn. Det skal være én blank linje foran og én blank linje etter sitatet. Referansen plasseres etter sitatet. Kortere sitat skrives inn i den løpende teksten og settes i anførselstegn.

Noter begrenses og settes som fotnoter. Notene markeres med vanlige tall.

Litteratur skal stå samlet og i alfabetisk rekkefølge til slutt i artikkelen.

Referansehenvisninger i teksten og referanselisten skal følge APA, 6. utgave som beskrevet på norsk på følgende sider: Søk & Skriv og Kildekompasset.

Vi minner om at i tråd med god skikk for kildehåndtering skal sidetall spesifiseres i henvisningene så sant dette er relevant.

Henvisninger i tekst følger dette møsteret:
- Forfatternavn, årstall, sidetall. Eks.: (Ortega, 2013, s. 25)
- Bruk & ved flere forfattere. Eks.: (Lightbown & Spada, 2013)
- Komma mellom årstallene om man viser til flere publikasjoner fra samme forfatter. Eks.: (Jarvis, 2000, 2010, 2016)
- Bruk semikolon ved henvisning til flere forfattere. Eks.: (Block, 2014; Kramsch, 2009; Norton, 2013).
- Ved henvisning til artikler med tre forfattere og flere nevnes alle første gangen, deretter bare første forfatter og et. al.

Noen eksempler på oppføringer i referanselisten:
Ellis, N. (2006). Selective attention and transfer phenomena in l2 acquisition: Contingency, cue
competition, salience, interference, overshadowing, blocking, and perceptual learning. Applied Linguistics, 27(2), 164-194. doi:10.1093/applin/aml015

Fries, C. C. (1945). Teaching and learning English as a foreign language. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Jarvis, S. (2016). The scope of transfer research. I L. Yu & T. Odlin (Red.), New perspectives on transfer in second language learning (s. 17-47). Bristol: Multilingual Matters.

Jarvis, S. (2017). Transfer: An overview with an expanded scope. I A. Golden, S. Jarvis & K. Tenfjord (Red.), Crosslinguistic influence and distinct patterns of language learning. Findings and insights from a learner corpus (s. 12-28). Bristol: Multilingual Matters.

Jarvis, S., & Crossley, S. A. (2012). Approaching language transfer through text classification: Explorations in the detection-based approach. Bristol, UK: Multilingual Matters.

Manuskript til bokanmeldelser:
Lengden på anmeldelsen bør normalt ikke overstige 4 sider. Tittelen på bokanmeldelsen skal inneholde: Forfatternavn, årstall for utgivelse. Boktittel med undertittel (i kursiv). Forlag og utgivelsessted. Sidetall. Anmelders navn.

Illustrasjoner:
Grafiske framstillinger, tabeller o.l. skal sendes sammen med manuskriptet i originalformat (word/excel e.l.). De kan eventuelt senes som reproduksjonsklare originaler (klare til gjengivelse i tidsskriftet) som pdf-fil.

Illustrasjoner legges ved som bildefiler (jpg/tif). Foretrukket oppløsning er 300dpi i den størrelsen det skal stå på trykk.

Som regel vil tabeller og illustrasjoner bli gjengitt i sort/hvitt i det trykte tidsskriftet og farger på nett. Derfor er det viktig at illustrasjonene er lesbare uten farger.