Forfatterinstruks

Innsending av manuskript

NOA norsk som andrespråk publiserer vitenskapelige artikler innenfor fagområdet norsk som andrespråk tolket i vid forstand. Artiklene kan for eksempel belyse språkvitenskapelige, språkdidaktiske eller utdanningspolitiske temaer eller spørsmål om flerspråklighet. Artiklene kan være både empiriske og teoretiske. De kan videre belyse barn, unge eller voksnes språklæring eller språkbruk i og utenfor Norge, ta opp språkpolitiske problemstillinger eller spørsmål relevante for undervisning og læring i barnehager og skoler preget av språklig og kulturelt mangfold. 

Manuskript som ønskes vurdert for publisering, sendes på e-post til redaksjonen.

Redaksjonen vurderer bare originale manuskripter som

 • ikke er til vurdering i andre publikasjonskanaler
 • er skrevet på norsk, svensk eller dansk, unntaksvis på engelsk
 • er utformet i henhold til kravene til manuskripter som beskrevet nedenfor.

Det er en forutsetning at artiklene som skal publiseres i NOA norsk som andrespråk, forholder seg til relevant andrespråksforskning og slik bidrar til å bygge fagfeltets kunnskapsbase. Det er også en forutsetning at man følger forskerfellesskapets forskningsetiske normer, jf. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora (Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora, 2021).

Alle vitenskapelige artikkelmanus gjennomgår en dobbelt-blind fagfellevurdering. Det vil si at både artikkelforfattere og fagfeller arbeider uten å kjenne hverandres identitet. Derfor må også alle manus anonymiseres, se nedenfor.

Sjekkliste ved innsending

 • Manuskriptet er anonymisert (se veiledning nedenfor) og i tråd med retningslinjene nedenfor.
  • Norsk sammendrag på maksimum 15 linjer og 4-6 nøkkelord er plassert mellom tittelen og innledningen.
 • Et eget dokument som inneholder artikkelens tittel, forfatternavn, institusjonstilknytning og kontaktinformasjon er lagt ved.
 • Et eget dokument som inneholder engelsk tittel og sammendrag på maksimum 15 linjer, pluss 4-6 engelske nøkkelord er lagt ved. Dette regnes ikke med i artikkelens lengde.

Krav til manuskriptet

 • Maksimal lengde er 25 sider medregnet norsk (svensk eller dansk) sammendrag, tabeller, illustrasjoner, figurer, noter og referanseliste.
 • Manuskriptet sendes inn som Word-fil.
 • Times New Roman 12 punkt med 1,5 linjeavstand. Manuskriptet kan deles inn i underkapitler på inntil tre nivåer. Det brukes ikke nummerering. Bruk skriftstørrelse 14 og halvfet til nivå 1, skriftstørrelse 12 og halvfet til nivå 2 og skriftstørrelse 12 i kursiv til nivå 3. Artikkelens tittel settes i skriftstørrelse 16 (ikke halvfet)
 • Bruk rett høyre og venstre marg.
 • Avsnitt markeres med innrykk.
 • Sitat i teksten som overstiger to linjer, markeres med innrykk, uten bruk av anførselstegn. Det skal være én blank linje foran og én blank linje etter sitatet. Referansen plasseres etter sitatet. Kortere sitat skrives inn i den løpende teksten og settes i anførselstegn.
 • Det brukes fotnoter som markeres med vanlige tall. Bruken skal være begrenset.

Kildehåndtering

Referanser skal stå samlet og i en alfabetisk ordnet liste til slutt i artikkelen.

Kildehenvisninger i teksten og referanser i litteraturlisten skal følge APA 7 (se https://sikt.no/norsk-apa-referansestil). I tråd med god skikk for kildehåndtering skal sidetall spesifiseres i henvisningene i teksten så sant dette er relevant.

Følgende justeringer av APA 7 kan brukes om ønskelig:

 • Markering i henvisningen i teksten av at kilden er et redigert verk, f.eks.: (Selj & Ryen, red., 2019).
 • Fulle navn i litteraturlisten, f.eks.: Selj, Elisabeth & Ryen, Else. (Red.). (2019). Tittel. Forlag.
 • Ved tre til fem forfattere nevnes alle i første henvisning i teksten. Deretter brukes kun første forfatter pluss mfl. alternativt et al.

Hvis forfatteren velger å følge én eller flere av disse justeringene, må det gjøres gjennomført i hele artikkelen.

Fra forlaget: Benytt Crossref sin Simple Text Query for å sjekke referanseliste og finne doi for artikler som har dette: https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery

Eksempler på henvisninger i tekst

 • Forfatternavn, årstall, sidetall. Eks.: (Nistov, 2010, s. 108)
 • Bruk & i parenteshenvisning til flere forfattere. Eks.: (Steien, Svennevig & Jensen, 2022)
 • Bruk og ved henvisning til flere forfattere i den løpende teksten. Eks.: Kjelaas og Ommeren (2019) hevder at...
 • Komma mellom årstallene om man viser til flere publikasjoner fra samme forfatter. Eks.: (Alstad, 2016, 2021, 2022)
 • Semikolon ved henvisning til flere kilder med ulike forfattere. Eks.: (Hvenekilde, 1985; Fondevik & Myklebust, 2012; Sollid, 2019)  

Alternativt: Ved henvisning til artikler med tre til fem forfattere nevnes alle i første henvisning i teksten. Deretter brukes første forfatter etterfulgt av mfl. eller et al. Eks: Ifølge Gujord, Neteland og Selås (2018, s. 117),……. Gujord mfl. (2018) skriver…

Eksempler på referanser i litteraturlista

Doi-nummeret skal inkluderes og settes inn som url-adresse: https://doi.org …. Også alternative url-adresser inkluderes.

 • Golden, A., Kulbrandstad, L. I. & Tenfjord, K. (2007). Norsk andrespråksforskning – utviklingslinjer fra 1980 til 2005. Nordand. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 2(1), 5–41. https://hdl.handle.net/11250/3028298
 • Svendsen, B. (2021). Flerspråklighet. Til begeistring og besvær. Gyldendal. 
 • Kulbrandstad, L. A. & Ryen, E. (2018). Hvordan læres et andrespråk? Overordnete perspektiver. I A.-K. H. Gujord & G. T. Randen (Red.), Norsk som andrespråk           – perspektiver på læring og utvikling (s. 27–51). Cappelen Damm Akademisk.

Illustrasjoner

Tabeller og figurer nummeres og utstyres med tittel. Tabelltittelen skal stå over tabellen, og figurtittelen skal stå under figuren.

Illustrasjoner legges ved som bildefiler i jpg- eller tif-format. Oppløsning bør være minst 300 dpi i den størrelsen det skal stå på trykk; for en helside i NOA tilsvarer dette 1299 x 2043 piksler. Det vil si at illustrasjoner som er minst 1299 piksler brede, vil være i god nok kvalitet. Pass på at jpg-filer ikke er for mye komprimert.

Diagrammer legges ved som reproduksjonsklare originaler i pdf-format.

Tabeller og lignende inkluderes i manuskriptet og kan eventuelt i tillegg legges ved som reproduksjonsklare originaler i pdf-format.

Som regel vil diagrammer og illustrasjoner bli gjengitt i sort/hvitt i det trykte tidsskriftet og farger på nett. Derfor er det viktig at illustrasjonene er lesbare uten farger. Ved ønske om bruk av farger i trykt versjon man ta kontakt med redaksjonen.

Forfatterskap

Den som står som forfatter til en vitenskapelig artikkel i NOA norsk som andrespråk, må oppfylle alle de følgende kriteriene:

 • ha gitt vesentlige bidrag til idé og utforming av artikkelen eller til innsamling av data, eller til analyse og tolking av data
 • ha bidratt til utarbeiding av selve manuskriptet eller til kritisk revisjon av artikkelens innhold
 • ha godkjent den artikkelversjonen som publiseres
 • være innforstått med at man som forfattere står felles ansvarlig for alle deler av arbeidet

Disse retningslinjene er i tråd med Vancouver-anbefalingene som også er gjenspeilet i omtalen av Forskerfellesskapet i Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora (2021).

Manuskript til bokanmeldelser

Lengden på anmeldelsen bør normalt ikke overstige fire sider. Tittelen på bokanmeldelsen skal inneholde: Forfatternavn, årstall for utgivelse. Boktittel med undertittel (i kursiv). Forlag. Sidetall. Anmelders navn.

Om å anonymisere et dokument i Microsoft Word

 1. Klikk på fanen «Fil»
 2. Velg så enten: «Undersøk dokument» og klikk videre på «Undersøk dokument» eller: «Informasjon», og klikk videre på «Kontroller for problemer». Her velger du kommandoen «Undersøk dokument». I rubrikken «Dokumentinspeksjon» som kommer opp, klikk på «Undersøk».
 3. Når resultatet av denne dokumentinspeksjonen vises, skal du trykke på «Fjern alle» som står utenfor «Dokumentegenskaper og personlige opplysninger».
 4. Når resultatene av denne prosessen kommer fram, trykker du på «Undersøk» en gang til og når undersøkelsen er ferdig på «Lukk».
 5. Først etter at du har lagret dokumentet på nytt, vil du se at det står ”Forfatter” og ikke navnet på den som opprettet dokumentet.