Kompetanse for språklig og kulturelt mangfold i utdanning
NOA 1-2023 omslag
PDF

Emneord (Nøkkelord)

skole- og barnehagebasert kompetanseheving
flerkulturell pedagogikk
norsk som andrespråk
likeverdighet

Hvordan referere

Myklebust, R., & Fondevik, B. (2023). Kompetanse for språklig og kulturelt mangfold i utdanning: - en analyse av innholdet i skolers og barnehagers arbeid med en nasjonal kompetansesatsing . NOA - Norsk Som andrespråk, 39(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2212

Sammendrag

Artikkelen presenterer en studie av innholdet i den nasjonale etterutdanningssatsingen Kompetanse for mangfold, som var en innsats for utvikling av skolers og barnehagers kompetanse for pedagogisk arbeid med språklig og kulturelt mangfold i utdanning. Studiens formål har vært å undersøke hva som karakteriserte innholdet i deltakernes arbeid, og å forstå satsingens betydning for deltakernes kompetanseutvikling. Artikkelen går inn på fire caser fra ett fylke. Datamaterialet består av prosessdokumenter, deltakernes powerpointpresentasjoner og et spørreskjema. Analysene viser at fellesskap om faglig refleksjon var en dominerende aktivitet. I refleksjonsprosessene finner vi et spenningsfelt knyttet til holdninger og engasjement for arbeid med mangfold, og en usikkerhet knyttet til hva utvikling av en språklig og kulturelt mangfoldig skole eller barnehage kan innebære. Utprøvingene av nye praksiser kan i hovedsak karakteriseres som konkret synliggjøring av skolen eller barnehagen som flerspråklig og flerkulturell. Utprøvinger av ideer om andrespråks- eller flerspråklighetsdidaktikk skjedde unntaksvis. Artikkelen drøfter et mulig gap mellom utdanningssektorens forventninger til barnehagens og skolens håndtering av likeverdighet i utdanningsløpet og den kompetansen som faktisk er tilgjengelig på arbeidsplassene.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Forfatterne