Intonasjonstrekk i flerspråklige taleres idiolekter i to post-S1-språk
PDF

Emneord (Nøkkelord)

flerspråklighet
intonasjon
post-S1-språk
tverrspråklig påvirkning

Hvordan referere

Jensen, B. U., & Steien, G. B. (2017). Intonasjonstrekk i flerspråklige taleres idiolekter i to post-S1-språk. NOA - Norsk Som andrespråk, 33(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1422

Sammendrag

I denne studien undersøker vi intonasjonstrekk ved to av språkene til ti flerspråklige kongolesere i Norge. Språkene vi ser på, er norsk og fransk, begge språk talerne har lært etter å ha lært andre språk. Vi har analysert tre intonasjonsvariabler i et korpus med spontan tale på begge språk: gjennomsnittlig grunntonehøyde, grunntonevariasjon og ytringsdeklinasjon. Analysene viser 1) svært sterk idiolektal konsistens mellom fransk og norsk når det gjelder gjennomsnittlig grunntonehøyde, men grunntonen er generelt litt høyere i de norske ytringene, 2) svært sterk idiolektal konsistens mellom fransk og norsk når det gjelder variasjon i grunntonehøyde, og det er ingen systematiske forskjeller i variasjonen mellom de to språkene, 3) og 9 av 10 talere bruker deklinasjon i noen ytringer i både fransk og norsk, og det er ingen systematiske forskjeller i antall ytringer med deklinasjon mellom de to språkene. Disse funnene tyder på at disse trekkene ved den fonetiske implementeringen av ytringsintonasjon er konsistent i en og samme idiolekt og ikke språk-spesifikk.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.