Relativisme, intervensjonisme og aktivisme: Robert Henry Codrington og den anglikanske Melanesian Mission i imperialismens tidsalder

Sammendrag

I den samme perioden som den britiske imperialismen skjøt fart for med viktoriansk selvtilfredshet å spre sin sivilisasjon til jordens ender, vokste det i imperiets ytterkant frem en liten misjonsorganisasjon som utfordret forestillingene om det selvinnlysende fortreffelige ved alt britisk. Dette var den anglikanske Melanesian Mission, ledet av gentlemen tilhørende den engelske overklasse, men med et ideologisk fundament som avstedkom en langt mer ydmyk tilnærming til andres forståelse av verdenene i verden, til tross for at deres hjord på det som ble kalt Islands of Savages bestod av folk samtiden mente befant seg på det nederste trinn av menneskets utvikling. Én blant disse gentlemen, Robert Henry Codrington (1830-1922), skulle bli en sentral bidragsyter i antropologiens tidlige fase. Vi vil på de kommende sidene få innblikk i noen av premissene for hans senere virke, med spesiell oppmerksomhet rettet mot utfordringene knyttet til forholdet mellom kulturbevaring og effektiv evangelisering.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.