Manuskript

Online innsending av manuskript

Har du allerede brukernavn/passord til Tidsskrift for kulturforskning?
Gå til innlogging

 

Forfatterinstruks

Tidsskrift for kulturforskning (Tfk) publiserer originalartikler innenfor kulturhistorie/kulturvitenskap (tidligere etnologi og folkloristikk) og beslektede fagområder. Tfk publiserer også korte informative tekster, anmeldelser av bøker og utstillinger innenfor fagfeltet. Manuskriptet sendes til redaksjonen (se adresser foran i heftet) elektronisk som vedlegg til e-post. Alle bidrag blir vurdert av redaksjonen, og artikkelmanus også av fagfeller (referees).

 

Krav til manus

Manus til en artikkel skal inneholde tittel, engelsk abstract (10–15 linjer), 3–6 nøkkelord (på engelsk), litteratur/kildeliste, eventuelle noter og forfatteropplysninger (navn, adresse, e-post).

 

Lengde på manus bør ikke overstige 20 sider m/linjeavstand 1,5 (ca 40.000 tegn), alt medregnet.

 

Tittelen skal være kort og beskrivende for artikkelens innhold. Den kan også ha en undertittel. Avnittsoverskrifter skal ikke ha mer enn to nivåer.

 

 

Standard for teksten

Bruk rett venstremarg, ikke stiler, orddelingsfunksjon eller faste sideskift. Avsnitt markeres med dobbelt linjeskift.

 

Sitater skal stå med ”anførselstegn” (doble) og ikke i kursiv. Lengre sitater skilles fra teksten med ett innrykk fra venstremarg. Bruk hakeparenteser for tilskudd eller utelatelser inne i sitater, eks.; [min utheving], [sic], […]

 

Utheving av ord: Bruk enten enkle ’anførselstegn’ eller kursiv. Unngå for mye bruk av kursiv. Ikke bruk understreking.

 

Noter skal stå som sluttnoter (samlet etter teksten).

 

Tall: Fra en til ti skrives normalt med bokstaver. Bruk bokstaver når et tall åpner en setning. Bruk lange bindestreker mellom tall (eks. årene 1914–18, s. 188–212).

 

Litteraturhenvisninger skal stå i teksten og ikke i noter, med mindre det dreier seg om lange henvisninger (f. eks. lange nettadresser). De settes opp med en parentes som avslutter setningen med forfatternavn, publiseringsår og sidehenvisning, slik:

”… (Eriksen 1995:50).”

Ingen mellomrom før eller etter kolon. Nevnes forfatteren i teksten, settes parentes umiddelbart etter navnet og kun med årstall og side:

” ... som Eriksen (1995:50) hevder er …”.

Nevnes forfatter og boktittel (i kursiv) i den løpende teksten, skal det kun stå utgivelsesår i parentesen:

”... som behandles av Anne Eriksen i Det var noe annet under krigen (1995)”.

 

Litteraturliste skal til slutt i alfabetisk rekkefølge etter følgende hovedmønster og tegnsetting:

Forfatter (etternavn, fornavn) Utgivelsesår. Boktittel. Eventuell undertittel (begge deler i kursiv). Utgivelsessted, Forlag. Er det en annen utgave enn førsteutgaven som du viser til, skal denne utgaven angis. Første utgivelsesår kan settes i en parentes helt til slutt, eks.: (Førsteutgave 1864).

 

Artikler i tidsskrifter skal stå uten I (se Eriksen 2000 under).

Kapitler i bøker skal stå med I (se Lie 2010 under).

 

Dersom det er listet flere kapitler fra samme bok (antologi), skal boken (antologien) stå som separat innførsel, mens kapitlet er referert som i eksemplet under (Lie 2010). Dersom bare ett kapittel av boken er listet, kan boken stå i samme innførsel, etter tittelen på kapitlet.

 

 

Eksempler enkeltverk:

Eriksen, Anne 1999. Historie, minne og myte. Oslo, Pax Forlag.

Rogan, Bjarne og Arne Bugge Amundsen (red.) 2010. Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Oslo, Novus forlag.

Sundt, Eilert 1975. Om Renligheds-Stellet i Norge. Til Oplysning om Flid og Fremskridt i Landet. Eilert Sundts verker i utvalg, red. H.O. Christophersen. Oslo, Gyldendal Norsk Forlag. (Førsteutgave 1869).

 

Eksempel artikkel:

Eriksen, Anne 2000. Minne og monument – om å gripe tiden i flukten. Dugnad. Tidsskrift for etnologi, vol. 26, s. 5–20.

 

Eksempel bokkapittel:

Lie, Merete 2010. Tingenes kjønn. En utstilling av gjenstander og teknologi. I Rogan og Amundsen 2010, s. 151–165.

 

Eksempel på netthenvisning:

Sando, Stein 1998. Sitering fra internett og andre elektroniske kilder. [Online] Dronning Mauds Minne Høgskole. URL:

   http://www.alu.hist.no/~ssando/www/ses/it/sitering_fra_internett.htm.

   [Nedlastet 21.10.1998]

 

 

Kilder

Skal stå etter litteratur. Uansett kildetype bør du være nøye med kildehenvisninger. Unntaket gjelder dersom dette kommer i konflikt med de etiske retningslinjene, bl.a. ved anonymisering.

 

 

Illustrasjoner

Redaksjonen ser gjerne at forfattere sender med forslag til illustrasjoner. Det er den enkelte forfatters ansvar å sørge for at rettigheter til bruk av illustrasjoner er sikret. Grafiske fremstillinger, tabeller o.l. skal våre i reproduksjonsklart format.

 

 

Manuskript til bokanmeldelse

Lengden bør normalt ikke overstige 3 sider eller 6.000 tegn.

 

Tittelen på bokanmeldelsen skal inneholde: Forfatternavn, utgivelsesår. Boktittel med undertittel (i kursiv). Utgivelsessted og forlag. Sidetall. Anmelderens navn.

 

 

Velkommen som bidragsyter i Tidsskrift for kulturforskning!

 

Sjekkliste for klargjøring av manuskript

Som del av innsendingsprosessen må forfatteren krysse av for at manuskriptet oppfyller følgende krav, og manuskript som ikke oppfyller kravene og følger retningslinjene, kan bli returnert til forfatteren.

  1. Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (eller gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
  2. Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word eller RTF filformat.
  3. Så langt det går an er URL-adresser oppgitt til alle siterte kilder som foreligger på nett. URL-adressene skal være klikkbare (som for eks. http://pkp.sfu.ca).
  4. Teksten bruker halvannan linjeavstand; 12-punkts skrifttype som normalskrift (helst Times New Roman); kursiv i stedet for understreking (unntatt i URL-adresser); bruker aldri fet skrift (unntatt i overskrifter: kursiv er ellers eneste uthevingsmåte); og alle illustrasjoner, figurer og tabeller er satt inn på rett plass i teksten.
  5. Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen, som finnes i Om tidsskriftet.
  6. Hvis manuskriptet sendes inn til en fagfellevurdert seksjon i tidsskriftet, skal manuskriptet anonymiseres så godt det lar seg gjøre. Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. (Se også Retningslinjer fra de nasjonale forskningsetiske komiteer)
 

Erklæring om copyright

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.

 

Erklæring om personopplysninger

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.