Initiativ og responsmønstre i boklesingsdialoger mellom barnehagelærer og barn med minoritetsspråklig bakgrunn
PDF ()

Emneord (Nøkkelord)

minoritetsspråklig
andrespråksutvikling
barnehage
dialog
boklesing

Hvordan referere

Karlsen, J., Røe-Indregård, H., Wold, A. H., Lykkenborg, M., & Hagtvet, B. (2018). Initiativ og responsmønstre i boklesingsdialoger mellom barnehagelærer og barn med minoritetsspråklig bakgrunn. NOA - Norsk Som andrespråk, 34(1-2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1559

Sammendrag

I denne studien undersøker vi dynamikken i dialoger mellom barne-hagelærer og barn med minoritetsspråklig bakgrunn i to boklesingssituasjoner. Vi ser på hvordan barnehagelæreren inviterer barnet med i dialogen, og hvordan barnet svarer. Åtte samspill med barnehagelærer og barn ble videofilmet mens de sammen leste i to bøker. Dialogene ble analyserte i to faser: Først brukte vi Initiativ - Responsanalyser (IR). Med grunnlag i det registrerte initiativ-responsmønsteret gjorde vi deretter mer dyptgående analyser av utvalgte dialogiske fenomen, som hvordan den voksne inviterer barnet med i dialogen, og hvordan barnet svarer på ulike typer spørsmål. Resultatene viste at barna var svært passive og barne-hagelærerne relativt aktive i dialogene. En betydelig del av samtalebidragene fra barnehagelærerne bestod av lukkede spørsmål, mens barnas bidrag hovedsakelig var korte verbale eller non-verbale svar. I et språklæringsperspektiv er det viktig at barn som lærer et andrespråk, får erfaringer med både å forstå og å produsere språk. Resultatene fra den foreliggende studien kan indikere at barn med minoritetsspråklig bakgrunn i norske barnehager kan få begrensede erfaringer med selv å bruke andrespråket.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.