Syntaktisk kompleksitet i et skriftlig innlærerspråkmateriale

Harald Berggreen, Kjartan Sørland

Sammendrag


Med utgangspunkt i et korpus på 221 skriftlige elevtekster fra God nok i norsk?-materialet undersøker artikkelen hvordan fire mål på syntaktisk kompleksitet utvikler seg etter eksponeringstid mot norsk for ei elevgruppe. Elev­ene er andrespråkselever på grunnskolens mellomtrinn. Analyse­enhetene er henta fra CAF-tradisjonen («complexity, accuracy and fluency») og inspirert av den teoretiske innfallsvinkelen til utvikling av andrespråksferdigheter som kalles dynamisk teori. Resultata på de fire kompleksitetsmåla viser ei lineær utvikling over de første tre åra. Veksten er generelt så stor at den er signifikant. Gjennomgående er det godt samsvar mellom grupperesultat på de forskjellige måla og det som viser seg på individnivå, bedre enn en kunne forvente ut fra dynamisk teori. Artikkelen drøfter om det fins et utflatingsfenomen ved kompleksitetsutvikling. Sider ved de individuelle dataene tyder på dette. Det relativt enhetlige preget som resultata har, tolker vi som typisk for andrespråkslæring for denne aldersgruppa.

Emneord (Nøkkelord)


andrespråksferdigheter, skriving på andrespråket, skriveutvikling, syntaktisk kompleksitet, grunnskolens mellomtrinn, unge andrespråks­innlærere (alderen 11–14)

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.