"Natur i Norge er det litt forskjellig": Det-setninger som topikaliseringsstrategi i tekster skrevet av vietnamesiske innlærere
PDF

Hvordan referere

Næss, Åshild. (2011). "Natur i Norge er det litt forskjellig": Det-setninger som topikaliseringsstrategi i tekster skrevet av vietnamesiske innlærere. NOA - Norsk Som andrespråk, 27(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/863

Sammendrag

Denne artikkelen analyserer bruken av setninger med det som formelt subjekt i tekster skrevet av vietnamesiske innlærere i ASK-korpuset. Den argumenterer for at den vanligste feilkonstruksjonen i dette materialet kan forstås som en form for pragmatisk transfer, der informasjonsstrukturfunksjonen til norske presenteringssetninger overgeneraliseres med bakgrunn i en svært vanlig setningstype i vietnamesisk. Selv om vietnamesisk ikke har formelle subjekter, og altså ingen konstruksjoner som kan fungere som direkte modell for mellomspråkskonstruksjonene, kan feilene forstås som et forsøk på å konstruere en parallell til den svært vanlige topic-comment-setningsstrukturen i vietnamesisk, for å tilfredsstille det Lambrecht (1994) kaller "The Principle of the Separation of Reference and Role". Tidligere studier (Schachter og Rutherford 1979) har pekt på lignende overgeneraliseringer i japansk- og kinesisktalendes engelske mellomspråk, og de norsk-vietnamesiske dataene gir dermed ytterligere støtte til en hypotese om at den typologiske forskjellen mellom topic-prominente og subjektsprominente språk kan gi opphav til transfer på grunnlag av informasjonsstruktur. Nøkkelord: vietnamesisk, formelt subjekt, topikalisering, transfer, informasjonsstruktur, topic-prominens

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.