Utvikling av ordforståelse for ulike kategorier ord hos flerspråklige elever på morsmål og norsk
PDF

Emneord (Nøkkelord)

vokabularutvikling
akademisk språk
språktesting
fremmedord
deskriptiv språkbruk

Hvordan referere

Thurmann-Moe, C., Bjerkan, K. M., & Monsrud, M.-B. (2012). Utvikling av ordforståelse for ulike kategorier ord hos flerspråklige elever på morsmål og norsk. NOA - Norsk Som andrespråk, 28(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/858

Sammendrag

Artikkelen vil kort diskutere innholdet i begrepet akademisk språk og presentere resultater fra et delprosjekt under strategiplanen "Likeverdig utdanning i praksis" (Kunnskapsdepartementet 2007, Monsrud m.fl. 2009, 2010, 2011). Som en del av dette prosjektet ble 979 elever mellom 6 og 12 år med flerspråklig bakgrunn testet både på norsk og på morsmål med oversatte versjoner av vokabulartesten BPVS II (Dunn et al. 1997). Basert på en kategorisering av oppgavene i denne testen, vil vi sammenlikne elevenes resultater på norsk og morsmål når det gjelder forståelse av ulike kategorier ord. Resultatene viser at både lånord med latinsk opphav og norske ord som ikke inngår i vanlig norsk dagligtale er vanskelige å forstå for flerspråklige elever. Når de samme ordene presenteres på morsmål oppnår elevene i alle alderskategorier bedre resultater. Dette kan være en effekt av at elevene generelt har bedre kompetanse på morsmål, men også ordenes oppbygging og særlig hvorvidt ordene på morsmål framstår som mer deskriptive ser ut til å ha betydning.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.