Norsk andrespråksforskning. En status i lys av NOA-konferansene 2004-2012
PDF

Emneord (Nøkkelord)

andrespråksforskning
faghistorie
praksisnær forskning
vitenskapelige konferanser
andrespråksdidaktikk

Hvordan referere

Kulbrandstad, L. I. (2012). Norsk andrespråksforskning. En status i lys av NOA-konferansene 2004-2012. NOA - Norsk Som andrespråk, 28(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/854

Sammendrag

I denne artikkelen analyserer jeg de fem NOA-konferansene som har blitt arrangert i perioden 2004-2012. Analysen tar utgangspunkt i sammendragene i det trykte konferansemateriellet. Om lag halvparten av forskerne som har presentert forskning på konferansene, arbeider på et av de norske universitetene, mens om lag en tredjedel arbeider på en av de norske statlige høgskolene og 10 % på en utenlandsk institusjon. Den tematiske analysen av konferansebidragene ses i sammenheng med to tidligere studier. Analysen viser at det er didaktikk og utforsking av innlærerspråk som er de to store konferansetemaene, mens forskning innenfor språk- og kulturkontakt har blitt presentert sjeldnere. Slik sett er det bildet vi kan tegne av innholdet i norsk andrespråksforskning ut fra NOA-konferansene, mer likt det landskapet Macaro (2010) tegner av SLA-forskningen basert på en analyse av artikler i fem internasjonale tidsskrift enn resultatene fra den faghistoriske studien til Golden, Kulbrandstad og Tenfjord fra 2007 som er oppsummert i den såkalte utviklingslinjemodellen. I denne studien var det temaene i hovedfagsoppgaver og doktorgradsavhandlinger i perioden 1980-2005 som ble analysert. Avslutningsvis illustreres andrespråksforskningens praksisnære karakter ved å sammenholde innholdet i NOA-konferansene med noen sentrale utdanningspolitiske dokumenter.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.