Hvordan realiserer andrespråksbrukere norsk kvantitetsdistinksjon? Varighets-­målinger i norsk som andrespråk
PDF

Emneord (Nøkkelord)

andrespråksuttale
vokal- og konsonantvarighet
arabisk
russisk
norsk

Hvordan referere

Harnæs, L. A., & van Dommelen, W. A. (2013). Hvordan realiserer andrespråksbrukere norsk kvantitetsdistinksjon? Varighets-­målinger i norsk som andrespråk. NOA - Norsk Som andrespråk, 29(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/849

Sammendrag

I denne studien undersøker vi hvordan brukere av norsk som andrespråk med russisk og arabisk som morsmål uttaler norsk kort og lang vokal. Vi målte varigheten av kort og lang /i/, /y/, /ʉ/ og /u/ og etterfølgende henholdsvis lang og kort konsonant i setningskontekst. Resultatene blir sammenliknet med tilsvarende målinger hos norske morsmålsbrukere. Norsk kan regnes som et nivokalsystem, russisk som et femvokalsystem og arabisk som et trevokalsystem. Kort eller lang vokal i trykksterk stavelse gir betydningsforskjell i norsk (legge - lege). Mens arabisk også har en vokalkvantitetsopposisjon, er det ikke tilfelle i russisk. På dette grunnlag forventet vi at de arabisktalende (irakiske) informantene ville mestre det norske skillet mellom kort og lang vokal bedre enn russerne. Hypotesen ble bekreftet, men varigheten av irakernes segmenter er likevel forskjellig fra de norske. Både deres lange vokaler og lange konsonanter er betydelig lengre. /V/-/K/-dyadene for lang versus kort vokal hos russerne overlapper hverandre i relativt stor grad når det gjelder varighet. Generelt viser resultatene at gjennomsnittsverdier ikke gir tilstrekkelig informasjon, men at tolkningen må ta hensyn til kategorier som ord, vokalkategori som kort eller lang, og etterfølgende konsonant.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.