Østeuropeiske elever i naturfagstimen - en kasus-studie av ordforståelse
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Østeuropeiske elever
språkforståelse
andrespråkslæring
ordforråd
naturfag
klasseromsforskning

Hvordan referere

Biringvad, A., & Wold, A. H. (2014). Østeuropeiske elever i naturfagstimen - en kasus-studie av ordforståelse. NOA - Norsk Som andrespråk, 30(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/841

Sammendrag

Artikkelen bygger på en studie utført i naturfagstimer på 6. trinn. Formålet var å undersøke i hvilken grad og hvordan elever forstår instruksjonsspråket i undervisningen. I undersøkelsen inngår fire elever med østeuropeisk bakgrunn, og fire norske elever. Ut fra observasjoner i klassene, laget vi to språktester av ordene lærerne brukte i timene, som vi så testet elevene med. Resultatene viser at det er store forskjeller på de to elevgruppenes ordforståelse på norsk. De østeuropeiske elevene oppnår svakere resultater enn de majoritetsspråklige elevene både kvantitativt og kvalitativt. De forstår færre ord og bruker også hovedsakelig enklere og mer kontekstavhengige forklaringer enn de norske når de forklarer hva ordene i testen betyr. Det synes å være en sammenheng mellom resultatene i språktesten og den totale språklæringssituasjonen til elevene når det gjelder andrespråket norsk. Resultatene i undersøkelsen kan derfor ikke alene knyttes til skolens opplæring, men må også ses i sammenheng med andre faktorer i språklæringen som tid i barnehage, hjelp med andrespråket hjemme, og omgang med majoritetsspråklige venner på fritiden.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.