Å lære å lese på et andrespråk Hvilken betydning har muntlige andrespråksferdigheter for tidlig leseutvikling?
PDF

Emneord (Nøkkelord)

andrespråksutvikling
vokabular
nasjonale kartleggingsprøver
lesing
barnehage
småskoletrinnet.

Hvordan referere

Arntzen, R., & Ludvigsen, A. R. (2014). Å lære å lese på et andrespråk Hvilken betydning har muntlige andrespråksferdigheter for tidlig leseutvikling?. NOA - Norsk Som andrespråk, 30(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/840

Sammendrag

Med utgangspunkt i en longitudinell studie av 21 barn som vi fulgte fra siste år i barnehage og ut 2. klasse, undersøker vi noen sider ved det å bli alfabetisert på et andrespråk. Vi er særlig opptatt av hvordan og i hvilken grad muntlige ferdigheter og vokabular på andrespråket har betydning for tidlig leseutvikling. I vår undersøkelse får vi ikke noe klart svar på i hvilken grad muntlige ferdigheter i norsk i førskolealder har betydning for leseferdig­hetene på de første klassetrinnene, men sammenhengen mellom andrespråksferdigheter og lesing blir sterkere fra 1. til 2. klasse. Hos våre deltakere er det særlig utviklingen av det kontekstreduserte, mer komplekse kunnskapsspråket som korrelerer signifikant med leseferdigheter. Når vi sammenlikner andrespråkselevene med elever som har norsk som førstespråk, finner vi at andrespråkselevene skårer mer jevnt med majoritetselever på de avkodingstekniske deloppgavene enn på de deloppgavene som tester leseforståelse.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.