Fra arbeidsfellesskap til et mangfoldig læringsfellesskap
NOA 2-2023 cover
PDF

Emneord (Nøkkelord)

fellesskap
mangfold
læreplananalyse

Hvordan referere

Olnova, M., & Olsen, T. M. (2023). Fra arbeidsfellesskap til et mangfoldig læringsfellesskap: En analyse av begrepet fellesskap i Generell del av læreplanen fra 1997 (L97) og Overordnet del i gjeldende læreplanverk (LK20). NOA - Norsk Som andrespråk, 39(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2263

Sammendrag

Artikkelen presenterer en analyse av fellesskap i Generell del av læreplanen fra 1997 (L97) og i Overordnet del i gjeldende læreplanverk (LK20). I ulike offentlige dokumenter anmodes det stadig om å bygge og ivareta et inkluderende mangfoldig fellesskap i skolen. Derfor oppleves det særlig relevant å undersøke hvilket grunnlag fellesskap i skolen skal bygge på ifølge den utgåtte Generell del og den gjeldende Overordnet del av læreplanverket. Undersøkelsen av dokumentene er inspirert av kritisk diskursanalyse og bygger i tillegg på Tjoras (2018) teoretiske rammeverk for fellesskap. Ved å analysere og kategorisere formuleringer med ordet fellesskap i materialet, kom det frem to nøkkelord arbeid og felles. Ytterlige søk og analyse av ordenes bruk viser en utvikling fra arbeidsfellesskap i Generell del til et mangfoldig læringsfellesskap i Overordnet del. Mens det i Generell del først og fremst er elevene som tildeles ansvar for å underordne seg fellesskap basert på etablerte kulturelle rammer, er det lærernes ansvar å ta hensyn til den enkelte elev i møte med fellesskap i Overordnet del. Lærere får dermed et dobbelt oppdrag – bygge et fellesskap i skolen og anerkjenne hver enkel elev.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Forfatterne