Med forskningsetiske briller på - en drøfting av dilemma i forskning som involverer gryende flerspråklige barnehagebarn
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Refleksivitet
gryende flerspråklige barn
barnehageforskning
forskningsetikk

Hvordan referere

Alstad, G. T. (2021). Med forskningsetiske briller på - en drøfting av dilemma i forskning som involverer gryende flerspråklige barnehagebarn. NOA - Norsk Som andrespråk, 37(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1988

Sammendrag

I artikkelen diskuteres noen sentrale forskningsetiske forhold som kan aktualiseres når gryende flerspråklige barn er involvert i forskning. Formålet med artikkelen er å løfte fram diskusjonene rundt hva slags implikasjoner forskningsetiske vurderinger og beslutninger har for forskning som involverer gryende flerspråklige barn. Jeg bygger på forskningsetiske diskusjoner fra både barnehageforskning og flerspråklighets- og andrespråksforskning. Jeg løfter først fram prinsipielle diskusjoner om forskningens nytte versus (flerspråklige) barns behov for beskyttelse. Jeg drøfter deretter mer spesifikt forhold knyttet til datainnsamlingsmetoder og hvordan flerspråklige barns stemmer blir hørt, og hvilke språk som blir hørt, i forskning. Jeg argumenterer avslutningsvis for at forskere bør være tydeligere på hvilke forskningsetiske valg som tas. Forskningsetiske dilemma kan medføre valg mellom motsetningsfylte etiske verdier. Det er derfor viktig å være eksplisitt på hvilke valg som er gjort, og hvilke konsekvenser disse valgene har for forskningsprosessen. Valgene har betydning for hva vi kan utvikle ny kunnskap om.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Gunhild Tomter Alstad