Svensklärares uppfattningar om flerspråkighet
PDF

Emneord (Nøkkelord)

läraruppfattningar
flerspråkighet
svensklärare
mellanstadiet

Hvordan referere

Lindholm, A. (2020). Svensklärares uppfattningar om flerspråkighet: en intervjustudie. NOA - Norsk Som andrespråk, 36(2), 18. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1889

Sammendrag

Föreliggande artikel är en kvalitativ intervjustudie av fyra svensklärares uppfattningar om flerspråkighet, vilket i den här studien handlar dels om hur lärarna ser på elevernas språkliga kompetenser, dels om hur lärarna uttrycker att de förhåller sig till elevernas språkliga kompetenser i sin undervisningspraktik. Resultatet visar att lärarnas uppfattningar verkar ha formats av både kunskaper och erfarenheter. Lärarna, som undervisar i årskurserna 5 och 6 i klasser där mellan fem och sjuttio procent av eleverna är flerspråkiga, har en positiv inställning till flerspråkighet i allmänhet. De uttrycker bland annat att modersmålet har stor betydelse för inlärning och för att lära andra språk och de ser elevernas tillgång till olika språk som en resurs som bör användas i klassrummet. Vissa av lärarna har dock svårigheter med att artikulera sin kunskap, vilket visar sig i allmänna resonemang eller åsikter som uttrycks med osäkerhet.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2020 Anna Lindholm