Læreroppfatninger om endring
PDF

Emneord (Nøkkelord)

læreroppfatninger
utviklingsarbeid
endringsarbeid
barnehage
språkdidaktiske praksiser
språklig mangfold

Hvordan referere

Alstad, G. T., Randen, G. T., & Aasen, S. F. (2020). Læreroppfatninger om endring: En studie av barnehagelæreres perspektiver på språkdidaktisk utviklingsarbeid. NOA - Norsk Som andrespråk, 36(2), 22. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1887

Sammendrag

I denne artikkelen undersøkes og drøftes barnehagelæreres perspektiver på språkdidaktisk utviklingsarbeid. Artikkelen presenterer funn fra en kvalitativ kasusstudie av tre erfarne barnehagelærere. Analysen av intervjudata og skriftlige rapporter fra utviklingsarbeidet viser at særlig tre perspektiver synes å være viktige i barnehagelærernes oppfatninger av endringsarbeid. Et perspektiv som løftes fram, er at det kan være store variasjoner i forståelsen av og kunnskap om språk og språkarbeid hos personalet. Dernest peker barnehagelærerne på viktigheten av å bygge faglige fellesskap knyttet til språkdidaktiske praksiser. Det tredje perspektivet knyttes til hvordan at endringsarbeid er tid- og ressurskrevende. Disse tre perspektivene drøftes i lys av læreroppfatningsteori om statiske og dynamiske og individuelle og kollektive oppfatninger. Avslutningsvis løfter vi fram at det ligger et mulighetsrom for utvikling av språkdidaktiske praksiser når oppfatninger gjøres eksplisitte, og det bygges faglige lærerfellesskap.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2020 Forfatterne