Lärarstudenters möte med uppfattningar om språklig mångfald under den verksamhetsförlagda utbildningen
PDF

Emneord (Nøkkelord)

flerspråkighet
andraspråk
lärares uppfattningar
lärarstudenter
lärarutbildning
kritiska händelser

Hvordan referere

Duek, S., Hjalmarsson, M., & Egeland, B. L. (2020). Lärarstudenters möte med uppfattningar om språklig mångfald under den verksamhetsförlagda utbildningen. NOA - Norsk Som andrespråk, 36(2), 22. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1886

Sammendrag

I artikeln belyses grundlärarstudenters möte med uppfattningar om språklig mångfald under sin verksamhetsförlagda utbildning (vfu). Projektet har sin bakgrund i resultat från alumnienkäter, som visar att undervisning och lärande i flerspråkig miljö behandlas i mycket låg grad under utbildningen. I det aktuella projektet har åtta studenter deltagit i en för projektet designad föreläsning om flerspråkighet och andraspråksinlärning, genomfört en forskningsrelaterad uppgift under vfu:n och en efterföljande individuell intervju med fokus på studenternas berättade erfarenheter. Teoretiskt tar projektet utgångspunkt i lärares uppfattningar (beliefs) och är genomfört inspirerat av metoden Critical Incident Technique (CIT), där fokus är kritiska händelser som studenterna identifierar och berättar om. Materialet har sedan analyserats med hjälp av narrativ analys och presenteras i form av berättelser. Resultatet visar att studenterna möter uppfattningar om flerspråkiga elever som ofta grundar sig i osäkerhet, okunskap och liten erfarenhet av att differentiera undervisningen med utgångspunkt i språklig mångfald. För att enspråkighetsnormer och förlegade uppfattningar om flerspråkighet inte ska leva vidare i skolan behöver lärarutbildningen stärka både studenters och lärarutbildares professionella kunskap och professionella språk.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2020 Forfatterne