Vokaler hos andrespråksbrukere: en akustisk og perseptuell studie
PDF

Emneord (Nøkkelord)

uttale
vokaler
akustisk analyse
arabisk

Hvordan referere

Harnæs, L. A. (2019). Vokaler hos andrespråksbrukere: en akustisk og perseptuell studie. NOA - Norsk Som andrespråk, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1704

Sammendrag

I artikkelen presenteres funn fra en akustisk og perseptuell studie av vokalproduksjon i det norske talespråket til tre utenlandske leger med arabisk (irakisk) som morsmål.

Studien tar utgangspunkt i en norsk uttalenorm (målspråksnorm) som etableres gjennom tre informanter med norsk som morsmål.

I diskusjonene rundt uttaletilegnelse av andrespråk hos voksne har kontrastive hypoteser stått sterkt, og i denne studien vil jeg trekke inn kontrastive forklaringsmåter, men den individuelle variasjonen kan være stor, og flere forklaringer kan være aktuelle, som for eksempel påvirkning fra skrift. En viktig erfaring fra arbeidet med vokalanalyse er at akustisk analyse av vokalkvalitet er fordelaktig fordi vi kan tallfeste hva vi hører, noe som er viktig i vitenskapelig sammenheng. Et funn som gir retning for videre utforskning av materialet, er at det ikke er tilstrekkelig å søke forklaringer på vokalavvik på fonemplanet. Uttalen av vokalen /u/ hos de tre irakiske informantene var spesielt målspråksnær i noen ord (eller stavelser) som plutselig og slutt, og man må lure på hva det er ved disse ordene (eller stavelsene) som genererer den målspråkskorrekte uttalen av /u/ her.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.