Kulturmøte i tekster og flerkulturell dannelse
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Kulturmøte i tekster
migrasjonslitteratur
flerkulturell dannelse
interkulturell kompetanse
utforskende tekstdialog

Hvordan referere

Bottenvann, R. (2016). Kulturmøte i tekster og flerkulturell dannelse. NOA - Norsk Som andrespråk, 32(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1312

Sammendrag

Denne artikkelen er basert på en intervjustudie av hvordan tre norsklærere i videregående skole betrakter flerkulturelle perspektiver i norskfaget. Formålet er å belyse læreres refleksjoner omkring bruk av litteratur som tematiserer kulturmøter og kulturkonflikter. Materialet fra intervjuene med lærerne fortolkes og analyseres med referanse til Læreplan i norsk (Kunnskapsløftet), til dannelsesbegrepet og til litteraturteori. Videre reflekteres det i artikkelen over hvilken praktisk kunnskap læreren trenger for å navigere i et mangfoldig og flerkulturelt klasserom der målet er å styrke elevenes dannelse og interkulturelle kompetanse. Avslutningsvis diskuteres det hvordan utforskende tekstdialog rundt migrasjonstekster kan benyttes som grunnlag for elevenes dannelsesprosesser.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.