Vurdering av minoritetselevers språkferdigheter i grunnskolen
PDF

Emneord (Nøkkelord)

minoritetselever
språkferdigheter
kartlegging
vurdering
testing

Hvordan referere

Randen, G. T. (2016). Vurdering av minoritetselevers språkferdigheter i grunnskolen. NOA - Norsk Som andrespråk, 31(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1193

Sammendrag

Vurdering, testing og kartlegging er et omdiskutert tema i norsk skolepolitikk, og minoritetsspråklige elevers resultater på ulike typer vurderinger får mye oppmerksomhet. Denne artikkelen gir en oversikt over forskningen på vurdering av minoritetselevers språk i skolen ved å se på hva som har vært i forskernes søkelys på dette området de siste 30 årene. Artikkelen er basert på norske studier der selve vurderingen eller resultatene av den er det sentrale. I artikkelens første del tematiseres forskning på ulike kartleggingsverktøy og -rutiner som brukes i skolen, og hvordan disse verktøyene fungerer i møte med minoritetselever. Videre presenteres forskning relatert til vurdering på elevenes morsmål, og eventuelle sammenhenger mellom vurdering på morsmål og på norsk. Oppfølging av vurdering og krav til lærerkompetanse i skolens vurderingsarbeid diskuteres avslutningsvis. Forskningen som presenteres, ses i lys av de utdanningspolitiske rammene for vurdering i skolen.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.