Interaksjonelle tilnærminger i andrespråksforskninga
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Språklig samhandling og andrespråkslæring
flerspråklighet i samtaler
kodeveksling
stilisering
tverrfaglig synergi mellom sosiolingvistikk og andrespråksforskning

Hvordan referere

Opsahl, T., & Aarsæther, F. (2016). Interaksjonelle tilnærminger i andrespråksforskninga. NOA - Norsk Som andrespråk, 31(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1186

Sammendrag

Dette bidraget til NOAs jubileumsnummer er en oversiktsartikkel om interaksjonelle tilnærminger i norsk andrespråksforskning. I artikkelen viser vi hvordan språklig samhandling har fått økt oppmerksomhet innafor feltet, og vi trekker linjer til interaksjonelt orientert sosiolingvistikk og samtaleanalyse, som også retter søkelyset mot måten mennesker forhandler om mening på, i språklig samhandling. Mens den interaksjonelle sosiolingvistikken og samtaleanalysen har vært orientert mot å avdekke mønstre i kommunikasjon og språkbruk mer generelt, har andrespråkslæring retta oppmerksomheten mot trekk ved språklig samhandling som fremmer læring for andrespråksbrukeren. Samtidig ser vi i dag mange eksempler på at fagfeltene kan dra nytte av hverandres opparbeidde kunnskap. Ikke minst er det slik at den flerspråklige virkeligheten bidrar til å knytte sosiolingvistikken nærmere andrespråksfeltet. Slik har talemålsforskning og samtaleforskning blitt stilt overfor nye og inter­essante utfordringer, noe interessen for kodeveksling og multietnisk ungdomsspråk er eksempler på. I artikkelen viser vi til studier av ulike former for språklig samhandling der norsk og ett eller flere andre språk er involvert. Disse studiene har bakgrunn både fra interaksjonelle tilnærminger innafor sosiolingvistikk, flerspråklighetsforskning og andrespråkslæring. Det er et poeng for oss å vise fram den tverrfagligheten som har satt sitt preg på dette fagfeltet.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.