Norske grammatikkarbeider med et andrespråks­perspektiv - en oversikt
PDF

Emneord (Nøkkelord)

grammatikk
andrespråksperspektiv
kontrastive beskrivelser
(historisk) oversikt
norske grammatikker

Hvordan referere

Ryen, E., & Tonne, I. (2016). Norske grammatikkarbeider med et andrespråks­perspektiv - en oversikt. NOA - Norsk Som andrespråk, 31(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1184

Sammendrag

I denne artikkelen omtaler vi arbeider som beskriver norsk grammatikk i et innlærerperspektiv eller i et generelt kontrastivt perspektiv. Vi tar også for oss grammatikker med konkrete kontrastive framstillinger av norsk sammenlignet med et utvalgt språk. Målgruppe for arbeidene er henholdsvis lærere og innlærere. Vi har valgt tiden fra 1979 og fram til i dag som hovedramme for de publikasjonene vi behandler i artikkelen, men omtaler også grammatiker skrevet for innlærere av norsk forut for denne perioden. 1979 er et skjellsettende år. Dette året ble det utgitt flere bøker med en klar kontrastiv tilnærming til norsk språk, og de språkene som norsk ble kontrastert mot, åpnet opp også for kunnskaper om språk som tidligere ikke var blitt beskrevet på norsk. Fra slutten av 1970-tallet har det også vært store endringer i elevgrunnlaget i skole og voksenopplæring og i demografien i samfunnet ellers. Dette ga behov for økte kunnskaper blant pedagoger om flerspråklighet, om tilegnelse av norsk som et andrespråk og innsikt i norsk grammatikk, men også i de språkene innlærerne brakte med seg. I artikkelen dekker vi språklige systembeskrivelser som omfatter morfologi, syntaks og fonologi. Der det er relevant drøfter vi hvordan perspektiver og utvalg av emner blir annerledes for beskrivelser der mottakergrupper er lærere og innlærere av norsk enn i grammatiske arbeider som har morsmålstalere av norsk som mottakere.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.