NOA Norsk som andrespråk 30 år!

Hvordan referere

Alstad, G. A., Svendsen, B. A., & Tonne, I. (2016). NOA Norsk som andrespråk 30 år!. NOA - Norsk Som andrespråk, 31(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1182

Sammendrag

Vi har gleden av å kunne presentere dette jubileumsnummeret av NOA. Norsk som andrespråk for å markere og feire at det er 30 år siden det første nummeret ble utgitt ved det som da het Institutt for norsk som fremmedspråk ved Universitetet i Oslo. Redaksjonen bestod den gangen av Anne Hvenekilde, som dessverre gikk bort så alt for tidlig, og Else Ryen. Else Ryen har lagt ned et stort og langvarig arbeid i og for NOA med sine imponerende 27 år i redaksjonen. Det er med stolthet vi bærer arven videre.
I dette nummeret har vi gjennom 12 artikler søkt å gi et overblikk over det som har vært og er sentrale emner og områder primært innenfor den norske andrespråksforskningen. Golden, Kulbrandstad og Tenfjord (2007) beskriver utviklingen av den norske andrespråksforskningen i form av tre tematiske linjer: Innlærerspråklinja, språk- og kulturkontaktlinja og den didaktiske linja. Disse tre tematiske linjene var en inspirasjon for oss i redaksjonen da vi inviterte forfattere til å bidra i dette jubileumsnummeret. En annen viktig inspirasjon var Silversteins (1985) såkalte "the total linguistic fact" eller "det totale lingvistiske faktum". Ifølge Silverstein (1985) må man for å forstå semiotikken til enhver språklig kategori undersøke språkstruktur, kontekstualisert språkbruk og ideologi (se Quist og Svendsen, dette nummeret). I organiseringen av dette nummeret har vi anvendt disse to modellene som et slags prisme, en optikk for å betrakte andrespråksforskningen gjennom. Modellen til Golden m.fl. (2007) er utgangspunktet også for den første artikkelen i dette jubileumsnummeret der Lise Iversen Kulbrandstad gir en analyse over artiklene som er publisert i NOA. Ut ifra de to modellene har vi i dette nummeret plassert de artiklene som omhandler grammatisk struktur i et innlærerperspektiv først (Ryen og Tonne, Golden), for deretter å presentere artikler som omhandler interaksjonelle studier innenfor andrespråksforskningen (Opsahl og Aarsæther). Her har vi også plassert artikler som kan plasseres innenfor språk- og kulturkontaktlinja i modellen til Golden m.fl. (2007), nemlig oversiktsartikkelen til Quist og Svendsen om språk og praksis i flerspråklige bymiljøer, Ryen og Simonsens artikkel om myter om tospråklighet, samt Ingeborg Kongsliens artikkel om litteraturens plass i andrespråksforskningen. Det språkideologiske reflekteres i Lars Anders Kulbrandstads artikkel om studiet av språkholdninger. Til sist har vi plassert de studiene som omhandler andre­språksdidaktikk og kartlegging (Randen), fra barnehage (Alstad), gjennom skolen (Tonne og Palm) og til voksenopplæring (Monsen). Nedenfor følger en kort omtale av de ulike artiklene.

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.