Hvordan snakker ungdom om religion - og hvorfor snakker de sånn?
PDF

Emneord (Nøkkelord)

religion
diversity
young people
discourse
religious education
Islam
Muslims

Sammendrag

Artikkelen fokuserer på hvordan ungdom snakker om religion og mangfold i et flerkulturelt samfunn. Mer spesifikt er fokus rettet mot hvordan de snakker om islam og muslimer i en norsk kontekst. Med utgangspunkt i intervju med elever i 13-15 årsalderen har formålet vært å analysere forholdet mellom elevenes måter å snakke på, og dominerende diskurser i offentligheten. I første del av artikkelen presenteres det teoretiske grunnlaget, og hvordan Gerd Baumanns begreper "dominerende" og "demotiske" diskurser blir brukt i analysen. Deretter kontekstualiseres studien i forhold til den norske debatten om religiøst og kulturelt mangfold, før selve metoden og datamaterialet presenteres. I analysen fokuseres det særlig på noen av ungdommenes utsagn og de diskursene de ser ut til å aktivere. Avslutningsvis diskuteres hvilke konsekvenser funnene i analysen kan ha for skolen og for lærere som underviser i religions- og livssynsfaget, RLE.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.