Redaksjonelt

Sammendrag

Dyder og laster er fellesnevnere for de ellers nokså forskjellige artiklene i dette nummeret. Gina Dahl tematiserer Ludvig Holbergs dydelære, slik den kommer til uttrykk i hans Almindelig Kirkelære (1738). Holbergs kirkelære regnes som et viktig bidrag til bruken av kirkehistorieskriving som redskap i legitimeringen av den "sanne lutherske tradisjonen"  etter reformasjonen. Dahl støtter denne tolkningen, men mener at boken også kan plasseres innenfor rammen av den antikke forståelsen av historien som livets læremester (historia magistra vitae), og med dyder og laster som de sentrale komponentene.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.