Killing in the name of <insert god here>
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Religion i populærkulturen
framing
radikalisering
sekter
TV-serier

Sammendrag

Denne artikkelen ser på hvordan religion fremstilles i to profilerte TV-serier fra 2019. Med utgangspunkt i nyhetsstudier og innrammingsteori, argumenterer jeg for at etablerte og velkjente fore­stillinger om religion som motivator for vold brukes aktivt i de analyserte TV-seriene. Artikkelens hovedpoeng er at disse forestillingene fungerer som en ressurs for effektiv historiefortelling. Ved å spille på forestillinger og sammenhenger som er kjente fra nyhetsbildet, fremstår de fortalte historiene som troverdige og kan formidles uten å bruke for mye tid på forklaringer siden publikum allerede kjenner dem. Artikkelen viser at selv om en slik bruk er et velegnet narrativt virkemiddel for seriens produsenter, så innebærer den også en sterk forenkling og generalisering av ulike fenomener knyttet til religion. På denne måten spiller nyhetsmediene og populærkulturelle uttrykk sammen i å reprodusere og opprettholde stereotypiske og forenklede forestillinger om religion.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Audun Toft