Manuskript

Online innsending av manuskript

Har du allerede brukernavn/passord til NAMN OG NEMNE?
Gå til innlogging

 

Forfatterinstruks

Manuskript til Namn og Nemne

Manuskriptet skal sendast inn i to versjonar og helst i Microsoft Word-format som vedlegg til e-post. Det skal granskast av to anonyme sakkunnige utanom redak­sjonen, og den eine versjon av manuskriptet skal difor anonymiserast. Blir det brukt spesialteikn, ønskjer vi også pdf-filar av artikkelen. Redaksjonen har elles rett til å avvisa innsende artiklar utan å gå vegen om dei sakkunnige.

Artiklar på skandinaviske språk skal ha eit samandrag på engelsk eller tysk. Samandraget skal kort gje innsyn i dei viktigaste momenta i artikkelen. I tillegg skal forfattaren oppgje om lag fem nøkkelord – både på det språket artikkelen er skriven på, og på språket i samandraget.

Sitat som er lengre enn tre liner, skal skiljast frå teksten ved innrykking.

Fotnotar (merknader) bør brukast så lite som råd; dei bør oftast takast inn i teksten. Eventuelle fotnotar skal plasserast nedst på sida. Nummertilvisingane i teksten skal ikkje ha parentes kring seg, og dei skal plasserast etter skiljeteikn.

Litteraturtilvisingane skal om mogleg gjerast ved forfattarnamn og utgjevings­år. Døme: … (Indrebø 1924: 98), eller: Gustav Indrebø (1924: 98) meiner … , eller: Som opplyst i Indrebø 1924: 98, … Arbeid som er fotografisk oppattprenta, skal siterast etter originalutgåva, altså ikkje t.d. Olsen 1978, Torp 1973, Aasen 1918 eller 1977. Allment kjende tidsskrift bør ha forkorta titlar  (t.d. ANF, APhS, MM, NoB, SvLm); det same gjeld kjende seriar (t.d. DS [Danmarks Stednavne], NG [Norske Gaardnavne]). Undertitlar og serieopplysingar trengst til vanleg ikkje.

 

Døme:

Andersson, Thorsten 1983: Personnamn. Till begreppets avgränsning. Göran Hallberg m.fl. (red.): Personnamnsterminologi. NORNA-rapporter 23. 9–23.

Christensen, Vibeke & John Kousgård Sørensen 1972: Stednavneforskning 1. Afgrænsning – Terminologi – Metode – Datering. København.

Hovda, Per 1966: Norske elvenamn. Oslo–Bergen.

Indrebø, Gustav (red.) 1920: Sverris Saga etter Cod. AM 327 4˚. Kristiania: Den Norske Historiske Kildeskriftkommission.

Indrebø, Gustav 1921: Stadnamni i ei fjellbygd. MM 1921. 113–210.

Indrebø, Gustav 1924: Norske Innsjønamn. 1. Upplands fylke. Oslo.

Indrebø, Gustav 1936a: Hordaland–Hordafylke. Bidrag till nordisk filologi tillägnade Emil Olson den 9 juni 1936. 72–77. Lund–Köpenhamn.

Indrebø, Gustav 1936b: Nokre fjellnamn i Sogn. MM 1936. 36–75.

Indrebø, Gustav 1938: Þinghá. NoB 25. 1–17.

NG = Oluf Rygh m.fl.: Norske Gaardnavne 1–18. Kristiania 1897–1924. Fællesregister ved A. Kjær, Oslo 1936.

NG Indl. = Oluf Rygh: Norske Gaardnavne. Forord og Indledning. Kristiania 1898.

Rygh, Oluf: Sjå NG.

Olsen, Magnus 1926: Ættegård og helligdom. Oslo.

OSLa 2015: Oslo Studies in Language. https://www.journals.uio.no/index.php/osla/index (lest 05.10.2016).

Sigmundsson, Svavar, 2002: Nafngiftir útlendra sjómanna á íslenskum stödum. Anfinnur Johansen m.fl. (red.): Eivindarmál. Heiðursrit til Eivind Weyhe á seksti ára degi hansara 25. apríl 2002. 353–359. Tórshavn.

SSB = Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no/a/kortnavn/navn/fornavn-menn-100.html[16] (sist nedlasta 09.03. 2014).

Torp, Alf 1919: Nynorsk etymologisk ordbok. Kristiania.

Aasen, Ivar 1873: Norsk Ordbog. [2.] Udg. Christiania.

 

Sjekkliste for klargjøring av manuskript

Som del av innsendingsprosessen må forfatteren krysse av for at manuskriptet oppfyller følgende krav, og manuskript som ikke oppfyller kravene og følger retningslinjene, kan bli returnert til forfatteren.

  1. Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (eller gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
  2. Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word eller RTF filformat.
  3. Så langt det går an er URL-adresser oppgitt til alle siterte kilder som foreligger på nett. URL-adressene skal være klikkbare (som for eks. http://pkp.sfu.ca).
  4. Teksten bruker enkel linjeavstand; 12-punkts skrifttype som normalskrift (helst Times New Roman); kursiv i stedet for understreking (unntatt i URL-adresser); bruker aldri fet skrift (unntatt i overskrifter: kursiv er ellers eneste uthevingsmåte); og alle illustrasjoner, figurer og tabeller er satt inn på rett plass i teksten.
  5. Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen, som finnes i Om tidsskriftet.
  6. Hvis manuskriptet sendes inn til en fagfellevurdert seksjon i tidsskriftet, skal manuskriptet anonymiseres så godt det lar seg gjøre. Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. (Se også Retningslinjer fra de nasjonale forskningsetiske komiteer)
 

Erklæring om copyright

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet.

 

Erklæring om personopplysninger

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.