"That's why jeg sa ja til intervju også" Bruk av semistrukturerte dybdeintervju som metode innenfor andrespråksforskningen
PDF

Emneord (Nøkkelord)

semistrukturerte dybdeintervju
grounded theory
taler­fokusert tilnærming
internasjonalt ansatte i akademia

Hvordan referere

Molde, E. B., & Wunderlich, I. (2021). "That’s why jeg sa ja til intervju også" Bruk av semistrukturerte dybdeintervju som metode innenfor andrespråksforskningen. NOA - Norsk Som andrespråk, 37(1-2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1994

Sammendrag

I denne artikkelen argumenterer vi for bruken av semistrukturerte dybdeintervju som metode innenfor andrespråksforskningen. Vi bruker det kvalitative datamaterialet fra NINjA-prosjektet, et forskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen som har som mål å kartlegge og utforske den språklige praksisen blant internasjonalt ansatte i universitets- og høgskolesektoren i Norge. De tre intervjustadiene planlegging, intervjuing og analysering drøftes i både teori og praksis, og vi viser eksempler på interaksjonsmønstre og spørsmålstyper i selve intervjuene, utviklingen av intervjuguiden og kategorier, hypoteser og teorier vi har formulert i tråd med grounded theory. Den kvalitative delen av NINjA-prosjektet har en talerfokusert tilnærming, der de personlige erfaringene til denne gruppen andrespråksinnlærere står sentralt, og i artikkelen diskuterer vi hvordan vi mener semistrukturerte dybdeintervju kan være en velegnet metode for å få dypere innsikt i språklige erfaringer blant internasjonalt ansatte.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Forfatterne