Når man mangler førstehåndskjennskap
PDF ()

Hvordan referere

Donald, K. M. (2019). Når man mangler førstehåndskjennskap. NOA - Norsk Som andrespråk, (3). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1641

Sammendrag

Modalitet har ikke noen fremtredende plass i norske grammatikker. Grammatiske fremstillinger er gjerne bygd opp omkring formelle kategorier, og verbalkategorien MODUS er lite sentral I norsk syntaks. De uttrykksmåtene vi i stedet bruker for å uttrykke modalitet, går på tvers av vanlige ordklasseinndelinger, og de er lite systematisert. Dette gjør at det er vanskelig for utlendinger å få tak på det norske systemet for modalitet, og det er vanskelig å gi retningslinjer som hjelper dem til å forstå og kunne bruke aktuelle former for å uttrykke vise betydningskategorier.

PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.