Forfatterinstruks

DIN publiserer originalartikler om religion i vid forstand, gjerne med tverrfaglig profil. Redaksjonen ønsker velkommen manuskripter, både i tilknytning til annonserte tema og med tanke på tematisk åpne nummer. Tidsskriftet er fagfellevurdert og rangert på nivå 1 i norsk sammenheng. DIN trykker også bokessays og anmeldelser av bøker innenfor fagfeltet. Innsendte artikler må ikke være publisert andre steder eller være sendt til andre vitenskapelige tidsskrifter/forlag mens de er til vurdering i DIN.

Manuskript sendes elektronisk til ansvarlige redaktører: Sissel Undheim (sissel.undheim@uib.no), Marie Van der Lippe (marie.lippe@uib.no) eller Mona Helen Farstad (monfar@nla.no) som vedlegg til e-post. Alle bidrag blir vurdert av redaksjonen og deretter av to fagfeller.

KRAV TIL MANUSKRIPTET
Manuskriptet til en artikkel skal utover selve teksten inneholde: Tittel, norsk ingress (ca. 15 linjer), engelsk sammendrag (ca. 15 linjer), 3–5 nøkkelord (engelsk), litteratur/kildeliste, eventuelle noter og forfatteropplysninger (navn, adresse, e-post).
Lengden på manuskriptet bør normalt ikke overstige 20 sider alt medregnet. Hver side skal inneholde rundt 2000 i tegnstørrelse 12 og linjeavstand 1,5.
Tittelen skal være kort og beskrivende for artikkelens innhold. Den kan også ha en underordnet tittel. Undertitler (avnittsoverskrifter) skal ikke ha mer enn to nivåer. Avsnitt markeres med dobbelt linjeskift.

STANDARD FOR TEKSTEN
Sitater skal anmerkes i anførselstegn og ikke i kursiv. Lengre sitater skilles fra teksten med ett innrykk fra venstremarg. For å utheve ord brukes kursiv, ikke understreking. Bruk kun rett venstremarg, ikke orddelingsfunksjonen eller faste sideskift. Noter. Det er ønskelig med så få noter som mulig. Eventuelle noter settes som fotnoter.
Litteraturhenvisninger skal med i teksten og ikke i et noteverk. De settes opp med en parentes som avslutter setningen med forfatternavn, publiseringsår og sidehenvisning, slik: ”… (Repstad 1981:20).” Ingen mellomrom før eller etter kolon. Nevnes forfatterens navn i teksten, settes parentes umiddelbart etter navnet og kun med årstall og side: ” ... som Repstad (1981:20) hevder er …”. Nevnes forfatter og boktittel (i kursiv) i den løpende teksten, skal det kun stå utgivelsesår i parentesen: ”... som behandles av Pål Repstad i Mellom himmel og jord, en innføring i religionssosiologi (1981)”.
Liste over referanselitteratur samles til slutt og skal ordnes i alfabetisk rekkefølge etter følgende hovedmønsteret og tegnsetting: Forfatter (etternavn, fornavn) Utgivelsesår. Boktittel : Eventuell undertittel (begge deler i kursiv adskilt med midtstilt kolon). Forlag, Utgivelsessted. (Forlag kan utelates, men utgivelsessted må med.) Er det en annen utgave enn førsteutgaven som du viser til, skal denne utgaven angis. Første utgivelsesår kan settes i en parentes helt til slutt, eks.: (Førsteutgaven utgitt 1864).

Eksempler enkeltverk:
Repstad, Pål 1981. Mellom himmel og jord, en innføring i religionssosiologi. Gyldendal, Oslo.
Landet. Eilert Sundts verker i utvalg under red. av H.O. Christophersen. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. (Førsteutgaven utgitt 1869).

Eksempel artikkel:
Park, Hamish 1992. ”Passion, remembrance and identity: the Palio of Siena”. I: Journal of Mediterranean Studies, vol. 2, s. 80–93.

Eksempel på netthenvisning:
Sando, Stein 1998. Sitering fra internett og andre elektroniske kilder. [Online] Dronning Mauds Minne Høgskole. URL:
http://www.alu.hist.no/~ssando/www-ses/it/sitering_fra_internett.htm.
[Nedlastet 21.10.1998]

Kilder listes etter litteratur. Uansett kildetype bør du være nøye med kildehenvisninger. Unntaket gjelder dersom dette kommer i konflikt med de etiske retningslinjene, bla. ved anonymisering.

Illustrasjoner. Redaksjonen i DIN har et sterkt ønske om at forfattere lar illustrasjoner følge artiklene. Det er imidlertid den enkeltes ansvar å sørge for at rettighetsinnehavere er blitt forespurt og har gitt sin godkjennelse.

MANUSKRIPT TIL BOKANMELDELSE
Lengden på anmeldelsen bør normalt ikke overstige 3 sider. Hver side skal inneholde rundt 2000 tegn i størrelse 12 og linjeavstand 1,5.

Tittelen på bokanmeldelsen skal inneholde: Forfatternavn, årstall for utgivelse. Boktittel med undertittel (i kursiv). Forlag og utgivelsessted. Sidetall. Anmelderens navn. Det er fint om du gir anmeldelsen en egen tittel, men de nevnte opplysningene settes da i en underordnet tittel.

Velkommen som bidragsyter i DIN