Blockbildningen i Codex Upsalensis
PDF

Hvordan referere

Sävborg, D. (2012). Blockbildningen i Codex Upsalensis. Maal Og Minne, 104(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/316

Sammendrag

Artikeln tar upp det gamla problemet med relationen mellan de två huvudversionerna av Snorra Edda. Är det den version som representeras av Codex Upsaliensis som står den ursprungliga texten närmast eller är det den version som representeras av Codex Regius, Trajectinus och Wormianus? Artikeln prövar en i detta sammanhang hittills obrukad infallsvinkel. Undersökningen anknyter till Eugen Mogks notering att U och RTW visserligen i flertalet avsnitt skiljer sig markant åt, bl.a. genom U:s betydligt kortare text, men att de i andra avsnitt ligger mycket nära varandra. Mogk såg inget mönster i detta, men i artikeln visas att dessa två tendenser bildar fem tydliga block i Codex Upsaliensis. Mönstret tolkas utifrån ett likartat mönster i Hauksbóks återgivning av Eiríks saga rauða, där texten återges av tre olika skrivare, varav en kraftigt förkortar och omarbetar texten och de två andra återger förlagan mer troget. Utifrån dessa rön diskuteras bearbetningens riktning i två undersökningar. Det påvisas att det enbart är i U en tydlig blockbildning finns, inte i RTW, vilket indikerar att det är i U-versionen en textredigering av de berättande avsnitten har ägt rum. Det påvisas att RTW:s berättande avsnitt har en stilistiskt enhetlig tendens, medan i U de avsnitt som överensstämmer med RTW avviker stilistiskt från övriga delar av U-texten. Slutsatsen blir att U-versionen åtminstone vad gäller Snorra Eddas berättande prosa representerar en omarbetning av den text som möter i RTW.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.