Plasseringa av subjekteti mellomnorske heilsetninger
PDF

Hvordan referere

Mørck, E. (2013). Plasseringa av subjekteti mellomnorske heilsetninger. Maal Og Minne, 101(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/278

Sammendrag

Formålet med denne artikkelen er å gjøre greie for plasseringa av sub-jektet i mellomnorske heilsetninger, og kildematerialet er 359 aust-landske diplom av ulike sjangere fra tidsrommet 1375-1499. Drøf-tinga er i hovedsak avgrensa til 1703 setninger med sammenhengendesubjekt, men usammenhengende subjekt trekkes inn der det er relevant.Først blir det vist hvordan subjektet kan topikaliseres til posisjonenrett framfor det finitte verbet eller stå i ekstraposisjon framfor adver-bet ï¬Ã¢Â€Âšá 'da, så'. Deretter blir det argumentert for at det er to typiskesubjektsposisjoner rett etter det finitte verbet, én for pronominale sub-jekt framfor setningsadverbial og en annen for mer omfattende subjektetter eller mellom slike adverbial. Videre drøftes spesialtilfeller dersubjektet med større eller mindre grad av sikkerhet fortsatt står somkomplement eller spesifikator i verbfrasen, og dessuten hvor setnings-forma subjekt har sin plass i setningsstrukturen. Til slutt blir det vist atdet er liten morfologisk forskjell på subjekt som står i typiske subjekts-posisjoner mellom finitt og infinitt verb, og subjekt som står i den van-lige objektsposisjonen etter det infinitte verbet.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.