Når sosiolingvistikken forlèt lingvistikken. Kritiske merknader til ei doktoravhandling
PDF

Hvordan referere

Myrvoll, K. J. (2013). Når sosiolingvistikken forlèt lingvistikken. Kritiske merknader til ei doktoravhandling. Maal Og Minne, 99(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/269

Sammendrag

Denne artikkelen kjem med ein kritikk av visse sidor ved doktor-avhandlingi åt Unn Røyneland (2005) um talemålsbrigde på Røros ogTynset. Forfattaren peikar på vantande fonologisk analyse, saman-blanding av diakroni og synkroni i nemningsbruket og misvisandemorfologisk klassifisering av substantiv. Dessutan gjev han døme på atuheil kjennskap til det tradisjonelle målføret på stadene hev ført til atord og former hev vorte kategoriserte rangt i dei språklege variablane.Denne upresise språkstrukturelle handsamingi gjev mindre innsyn idei internspråklege premissane for endring og reiser tvil ved stati-stikken som ligg til grunn for den sosiale analysen.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.