Som ein ropar i skogen, får ein svar?
PDF

Hvordan referere

Hernes, R. (2013). Som ein ropar i skogen, får ein svar?. Maal Og Minne, 99(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/261

Sammendrag

Artikkelen drøftar samanhengen mellom metodeval og resultattolkingi norske og svenske variasjonslingvistiske forskingsarbeid etter år2000. Forskinga i dei to landa har i denne perioden vore prega av eitstort teoretisk og metodisk mangfald. Forfattaren samanliknar handsaminga av tre metodiske problemfelti to nyare svenske avhandlingar, og trekkjer inn andre norske og svens-ke forskingarbeid frå same periode inn i drøftinga. Konklusjonen er atvalet av metode i dei undersøkte forskingsarbeida set klare grenser forkva for resultat undersøkinga kan gje, og for korleis desse resultatakan tolkast. Forfattaren hevdar difor at val av metodiske tilnærmings-måtar er like viktige som val av teoretisk rammeverk når ein førebureit forskingsarbeid.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.