Den historiske utviklinga til ord på -vis
PDF

Hvordan referere

Kinn, T. (2013). Den historiske utviklinga til ord på -vis. Maal Og Minne, 99(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/259

Sammendrag

Substantivet vis, som no tyder 'Âœmåte, skikk', har gjeve opphav til treulike suffiks: eitt som dannar setningsadverb (t.d. sannsynligvisogheldigvis), eitt som dannar adjektiv med ulike slag tyding (t.d. for-skuddsvisog fylkesvis), og eitt som dannar spesialiserte fleirtalsfor-mer (overflodsfleirtal) av målssubstantiv (t.d. tusenvisog massevis).Kvart suffiks er resultat av ein grammatikaliseringsprosess, og artik-kelen dokumenterer og analyserer desse utviklingane. Del 1 har kart-lagt dei ulike konstruksjonane som vis/-vishar vore nytta i gjennomdei siste 700 åra. Kjeldematerialet der er døme frå DiplomatariumNorvegicum, dei skjønnlitterære tekstane i tekstsamlinga til Dokumen-tasjonsprosjektet og ekserperte ordbøker. Del 2 drøftar tilhøvet mellomlån frå tysk og heimlege utviklingar og analyserer dei ulike grammati-kaliseringsprosessane.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.