Gåtan som lösning. Ett bidrag till förståelsen av Rökstenens runinskrift
PDF

Hvordan referere

Ralph, B. (2013). Gåtan som lösning. Ett bidrag till förståelsen av Rökstenens runinskrift. Maal Og Minne, 99(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/258

Sammendrag

Den längsta existerande runinskriften finns på Rökstenen i Östergötland.
Utforskningen av Rökstenen inleddes av Sophus Bugge på 1870-
talet. En omfattande facklitteratur har uppstått, vari vitt skilda
meningar redovisas. Det senaste halvseklet har en standardsyn etablerats;
flertalet forskare som yttrar sig numera är överens om inskriftens
utläsning och språkliga tolkning. Enligt den allmänna uppfattningen
anspelar texten på nu sedan länge glömda myter och sägner. Textens
djupare innebörd förblir därför svåråtkomlig. I detta bidrag drivs en
tes om att texten består av verkliga gåtor. Det är således inte bara anspelningar
i gåtfulla ordalag vi möter utan gåtor i den tekniska
meningen: den bokstavliga lydelsen ger nycklar till underliggande
betydelser. Paralleller presenteras till stöd för argumentationen.
Genom att lösa gåtorna kan man nå en djupare förståelse, och Rökstenen
kan infogas i en världsomspännande typ av enigmatisk litteratur.
Principiellt bör gåtorna också kunna lösas, varvid gällande segmentering
och läsning måste övervägas ånyo.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.