Om å skrive språkhistorie 'nedenfra'. Tanker om en ny norsk språkhistorie for tiden 700-1050
PDF

Hvordan referere

Schulte, M. (2013). Om å skrive språkhistorie ’nedenfra’. Tanker om en ny norsk språkhistorie for tiden 700-1050. Maal Og Minne, 100(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/242

Sammendrag

Ottar Grønvik in memoriam

Målet med dette bidraget er å presentere noen nye synspunkter pånorsk språkhistorie for perioden 700-1050. Jeg argumenterer for nød-vendigheten av en språkhistorie 'nedenfra'i Stephan Elspaß'forstand(Elspaß 2005, 2007). Dette er bakteppet for en sosiostilistisk evalue-ring av det runiske kildematerialet med hovedvekt på sandhi-fenome-ner (assimilasjoner). Men perpektivet 'nedenfra'har en mye større rek-kevidde enn dette. Det setter spørsmålstegn ved at det fantes en bevisstrunereform rundt 700 e.Kr., og det sannsynliggjør at språklige forand-ringsagenter tilhørte andre kulturmiljøer enn representantene forrunisk skriftkultur, særlig runemestere som i stor grad må ha vært opp-tatt av tradisjon (jf. diskusjonen om kliseformer). På den andre sidenskal dette bidraget gi et mest mulig nyansert bilde av dialektal varia-sjon ved å peke på tidlige (delvis temporære) drag i vikingtidens rune-innskrifter.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.