Om fornying av demonstrativer i norsk
PDF

Hvordan referere

Vindenes, U. (2021). Om fornying av demonstrativer i norsk. Maal Og Minne, 113(1). https://doi.org/10.52145/mom.v113i1.1953

Sammendrag

Formålet med studien som presenteres i denne artikkelen, er å kartlegge bruksområdene og funksjonene til norske demonstrativkonstruksjoner som er bygd opp av et "grunndemonstrativ", f.eks. den, denne, hun og han, og en forsterker, f.eks. her eller derre. Videre er målet å drøfte utviklinga av disse demonstrativene i lys av modeller om forsterkingssykluser og paradigmatisk konkurranse. Datagrunnlaget for analysen er hovedsakelig autentiske talte ytringer fra Nordisk dialektkorpus, samt skriftlige historiske dokumenter fra bl.a. Diplomatarium Norvegicum. Det argumenteres for at de nydanna komplekse demonstrativene i norsk har spesialiserte pragmatiske funksjoner, henholdsvis eksoforisk deiksis og bakgrunns-deiktisk funksjon. Syklisk forsterking av demonstrativer har fellestrekk med forsterking av nektingsuttrykk, og den paradigmatiske konkurransen som oppstår ved forsterking, kan føre til katalysering av grammatikaliseringa av gamle demonstrativer/ nektingsuttrykk. I motsetning til hva som noen ganger har vært hevda i litteraturen om demonstrativer, er grammatikalisering dermed et resultat av snarere enn årsak til forsterking.

https://doi.org/10.52145/mom.v113i1.1953
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Urd Vindenes