Det folkelingvistiske konseptet "tonefall": Ei sosiolingvistisk utforskning av prosodiens indeksikalitet
PDF

Hvordan referere

van Ommeren, R., & Kveen, P. M. (2019). Det folkelingvistiske konseptet "tonefall": Ei sosiolingvistisk utforskning av prosodiens indeksikalitet. Maal Og Minne, 111(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1655

Sammendrag

At prosodiske trekk er blant de mest saliente trekkene ved norske talemål, er å regne som en truisme i norsk talemålsforskning. Likevel har det vært gjort forholdsvis lite forskning på hvordan språkbrukere oppfatter og fortolker særdrag på prosodisk nivå. I denne artikkelen presenteres en analyse av metalingvistisk og metapragmatisk diskurs hos et utvalg norske bidialektale språkbrukere, med vekt på omtale av det de kaller "tonefall". En kvalitativ, fortolkende sosiolingvistisk analyse av materialet utdypes her av intonologiske analyser. Analysen styrker en antagelse om at "tonefall" og liknende nevninger blir brukt med referanse til suprasegmentale trekk, og den bringer evidens for at informantene evner å identifisere og isolere dialektmarkører på prosodisk nivå. Analysen indikerer også at prosodiske trekk figurerer høyt i et hierarki av indeksikalitet for ulike dialekttrekk i norsk sammenheng, og på bakgrunn av dette argumenteres det for videre forskning på prosodiske trekks sosiolingvistiske betydning.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.